Oplegging houten balklaag in steens metselwerk

Houten Balklaag Def (1)

U transformeert een pand tot een woning of appartement. Dan zijn er vanuit het Bouwbesluit geringe eisen met betrekking tot lucht- en contactgeluid en thermische isolatie. In de praktijk blijkt dat de koper bij een transformatieproject nieuwbouwcondities verwacht, terwijl die in veel gevallen niet te realiseren zijn. Het is dus van belang nieuwbouwcondities zo goed mogelijk te benaderen.

Wat zijn de normen voor thermische isolatie?

Voor thermische isolatie staat in het Bouwbesluit bij verbouw dat wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W. Zeker in de huidige tijd is dat een zeer geringe warmteweerstand. In Bijlage A van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie staat dat de warmteweerstand minimaal een Rc-waarde dient te hebben van 2,5 m2.K/W.

Wat zien we vaak gebeuren?

Bij transformaties van oudere en monumentale panden komt het vaak voor dat houten balklagen opliggen in steens- of anderhalfsteens muren. Als de thermisch uitgangspunten veranderen doordat een pand getransformeerd en geïsoleerd wordt en dit niet goed wordt uitgevoerd, kan dit grote gevolgen hebben voor de levensduur van de houten balken.

Ons advies

Voor het isoleren van steens- en anderhalfsteens muren aan de binnenzijde van het pand is ons advies:

  • isolatie rechtstreeks tegen het metselwerk aanbrengen
  • isolatie ook achter strijkbalken doorleggen
  • isolatie toepassen die vochtbestendig is, zodat indien de isolatie door doorslag vochtig wordt, dit niet door capillaire werking getransporteerd naar de (veelal) gipsbeplating van de voorzetwand.
  • een goed sluitende dampremmende laag toepassen

Houten Balklaag DefOp de afbeelding worden de isolatie en de dampremmende laag doorgezet tot tegen de balklaag en de onderzijde van de bovenliggende vloer.

 

 

 

 

De isolatie dient u dus zorgvuldig over het gehele oppervlak van de metselwerk gevel aan te brengen. Indien u dit niet goed uitvoert, of als sommige plaatsen niet bereikbaar zijn, ontstaan hierdoor koudebruggen die voor condensproblemen kunnen zorgen.

In sommige gevallen geeft monumententoezicht aan dat rondom de balkkoppen die opliggen in het metselwerk een ruimte vrij gehouden moet worden waar de isolatie niet mag worden aangebracht. Zodat de thermische condities rondom de balkkoppen niet veranderen. Letterlijk staat er “ook ontstaat het risico tot inwendige condensatie door de afkoelende warmere lucht die door de ademende constructie heen gaat en water verliest. Plaatselijk kan de constructie hierdoor erg nat worden hetgeen tot bijvoorbeeld rottende houten balken en roestende ijzeren gevelankers leidt.”

Indien u dit in acht neemt ontstaan er uiteraard veel thermische lekken in de gevel, wat niet wenselijk is. Wij adviseren per situatie een door een bouwfysisch adviesbureau een koudebrugberekening of hygrische toets te laten maken.

Praktijkvoorbeeld

In een nog lopend groot transformatieproject is er na het advies van het bouwfysisch adviesbureau voor gekozen om de isolatie door te zetten tot tegen de vloerdelen van de bovenliggende vloer. De aannemer gaat een goede hoogwaardige damprem toepassen, de naden van de damprem een goede overlap meegeven en goed laten aansluiten tegen de omringende constructie. De afwerking van de gipsbeplating met een kit of pasta wordt luchtdicht afgedicht tegen de omringende constructie. 

Gipsbeplating DefDe gipsbeplating moet zeer zorgvuldig tegen de aansluitende constructiedelen luchtdicht worden afgedicht met een kit, pasta of coating. Geadviseerd wordt Blowerproof liquid of Delta Liquixx.