Veelgestelde vragen

Help

U vindt hier een overzicht van de meest gestelde vragen aan Woningborg.

Veelgestelde vragen

Na ontvangst van uw verzoek tot inschrijving inclusief de gevraagde documenten wordt een quickscan uitgevoerd. Is de uitkomst positief dan ontvangt u hiervan een bevestiging en sturen wij u een inschrijfformulier toe. Na ontvangst van het getekende formulier en de daarin gevraagde documenten wordt een afspraak met u ingepland met een financieel screener en een technisch regio-inspecteur. Zij zullen het vervolgproces met u bespreken.

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen.

Na inschrijving krijgt uw onderneming toegang tot het Woningborg Portaal en kunt u plannen aanmelden en volgen.

Het Woningborg Portaal

Meldt u aan door een e-mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van het inschrijf-/deelnemersnummer van uw onderneming. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Zodra u toegang krijgt tot het Woningborg Portaal, ontvangt u van ons nadere uitleg over het gebruik hiervan.

Indien uw onderneming al toegang heeft tot het Woningborg Portaal dan zijn er binnen uw onderneming één of meerdere beheerders voor het Woningborg Portaal aangewezen. De beheerder bepaalt welke medewerkers er toegang krijgen en maakt gebruikersaccounts en autorisaties aan. U dient hiervoor dus contact te zoeken met de beheerder van uw onderneming.

Indien u dit niet weet kunt u contact opnemen met ons serviceteam via [email protected] of telefoonnummer 0182-592 980.

De medewerkers van het serviceteam kunnen u aangeven wie de portaal beheerder is van uw onderneming .

Woningborg zal in fasen alle ingeschreven ondernemingen toegang tot deze modules geven.

Wanneer uw onderneming toegang heeft gekregen zijn de voor u in het Woningborg portaal zichtbare modules afhankelijk van de autorisaties die u heeft ontvangen van de Portaal-beheerder van uw onderneming. Als u toegang wenst tot andere modules dan u nu heeft, kunt u met uw eigen portaal beheerder contact opnemen.

De portaal beheerder zelf heeft altijd volledige toegang en autorisatie voor alle door Woningborg vrijgegeven modules met betrekking tot de ingeschreven onderneming.

U ziet alleen de modules waarvoor u toegang heeft gekregen door de Portaalbeheerder van uw onderneming (of een daarvoor door hem/haar aangewezen gebruiker). Neem bij vragen hierover contact op met deze persoon binnen uw onderneming. 

Als u probeert in te loggen en de melding krijgt: "U bent niet geautoriseerd voor het Woningborg Portaal. U kunt hiervoor contact opnemen met de beheerder van de toegang van het portaal binnen uw onderneming", dan bent u door de beheerder van het Woningborg Portaal van uw bedrijf niet geautoriseerd.

Neem contact op met deze beheerder of hiervoor geautoriseerde persoon binnen uw onderneming. Deze persoon kan u toegang geven tot het Woningborg Portaal. 

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina.U ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken voor uw gebruikersaccount. U kunt direct weer inloggen met uw gebruikersaccount.  

Indien u uw gebruikersnaam nog wel weet kunt u via de ‘wachtwoord vergeten’ knop op het portaal een nieuw wachtwoord aanmaken.

Indien u ook uw gebruikersnaam niet meer weet kunt u contact opnemen met de portaal beheerder van uw onderneming. De beheerder kan u vertellen wat uw gebruikersnaam is, daarna kunt u eventueel een nieuw wachtwoord aanmaken via de hierboven beschreven wachtwoord vergeten optie.

Indien u een beheerder bent en u weet uw gebruikersnaam niet meer dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of telefoonnummer 085-0783219.

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden dan kunt u contact opnemen met de manager planbehandeling via [email protected] of telefoonnummer 085-0783219.

In de module ‘Obligo ontwikkeling’ beheert de ondernemer de planning m.b.t. het obligo en de (toekomstige) planaanmeldingen.

Hier wordt weergegeven:

 • het actuele en toekomstige benodigde obligo van de onderneming.
 • De totale uitstaande, nog te accepteren en nog aan te melden obligo bedragen van de onderneming.
 • Het aantal objecten dat momenteel binnen het uitstaande obligo valt (de sectie I objecten).

Onder het onderdeel ‘Forecast plannen’ wordt opgegeven welke plannen (vermoedelijk) binnen de komende 18 maanden aangemeld zullen gaan worden bij Woningborg (dit geld voor alle producten).

In het hierboven genoemde instructiefilmpje wordt de module Obligo ontwikkeling verder toegelicht en gedemonstreerd.

De module Plannen bestaat uit een viertal deelmodules:

Forecast plannen

De eerste deelmodule is ‘Forecast plannen’. Bij Forecast plannen worden alle plannen opgevoerd welke in de toekomst worden aangemeld en gebouwd.

Geregistreerde plannen

Onder de deelmodule ‘Geregistreerde plannen’ vindt u de bij Woningborg aangemelde en geregistreerde plannen. Hier kunt u een plan openen en diverse statussen en informatie inzien. Ook kunt u hier nog op te vragen documenten voor via het Woningborg Portaal aangemelde plannen uploaden en enkele kleine wijzigingen doorgeven.

Templates

In de deelmodule ‘Templates’ bevinden zich de aangemaakte templates van uw onderneming. Een template is een deels vooraf ingevulde planaanmelding welke u kunt opslaan en kunt hergebruiken wanneer u een planaanmelding indient om informatie en/of keuzes standaard te laten invullen.

Nog niet verzonden planaanmeldingen

U kunt uw planaanmelding tussentijds altijd opslaan en later hiermee verder gaan. Deze wordt dan opgeslagen onder de ‘Nog niet verzonden planaanmeldingen’ en kan vanuit hier geopend worden om verder te gaan met de planaanmelding.

Voor inhoudelijke vragen over de plannen van uw onderneming neemt u contact op met de vaste plancoördinator voor uw onderneming. Voor inhoudelijke vragen over uw obligo en het RTO (concern en ondernemer) kunt u contact opnemen met de vaste Financieel Screener voor uw onderneming.

Voor de status van uw plan kunt u inloggen op het Woningborg Portaal. Bezoek daarvoor deze link. 

Het Woningborg-certificaat

 1. Insolventiewaarborg: het certificaat biedt tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
 2. Herstelwaarborg: het certificaat biedt vanaf 3 maanden na oplevering waarborggarantie indien de contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Deze garantie loopt tot uiterlijk 10 jaar plus 3 maanden na oplevering.

Als de koper een woning heeft gekocht uit een nieuwbouwproject (2 of meer woningen), heeft hij het certificaat nodig vóórdat hij naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.

De koper ontvangt het Woningborg-certificaat per post of digitaal indien gewenst als het bouwplan is geaccepteerd en de overeenkomst akkoord is bevonden. 

Toelichting

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

De Vereniging van Eigenaars van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een aanvraag indienen voor een certificaat bij Woningborg.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

 1. het opleveringsrapport van de algemene oplevering
 2. een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) gerelateerd aan de bouwnummers
 3. een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n)
 4. het correspondentie-adres van de VvE

De ondernemer heeft de verplichting de aanvraag tot certificering van de gemeenschappelijke gedeelten binnen 2 weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat te doen.

Overeenkomst

Als er een modelovereenkomst van Woningborg tussen u en de koper is gesloten, kan de koper om 3 mogelijkheden van de koop afzien:

 1. Bedenktijd
 2. Ontbindende voorwaarden
 3. Opschortende voorwaarden
Bedenktijd

In de overeenkomst is een bedenktijd van 1 kalenderweek opgenomen, te rekenen vanaf het moment dat de door u én de koper ondertekende overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Gedurende deze bedenktijd kan hij zonder opgaaf van redenen en zonder consequenties de overeenkomst ontbinden. De wijze van ontbinding kunt u nalezen in artikel 1 van uw overeenkomst en de nadere uitleg van artikel 1 in de bij uw overeenkomst behorende Algemene Toelichting.

Ontbindende voorwaarden

Is de bedenktijd verstreken, kan de koper alleen nog ontbinden op basis van één van de ontbindende voorwaarden uit uw overeenkomst voor zover hij daar (nog) rechtmatig een beroep op kunt doen. Ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het niet kunnen verkrijgen van een passende financiering of dat de afgifte van het Woningborg-certificaat is geweigerd.

Opschortende voorwaarden

Worden de opschortende voorwaarden niet tijdig vervuld, treedt de overeenkomst niet in werking. Eenvoudig gezegd: er geldt dan geen overeenkomst meer tussen partijen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • eengezinshuizen en appartementsrechten
 • verkoop van een woning met en verkoop zonder de grond


Koop-/aannemingsovereenkomst

Als dezelfde ondernemer niet alleen de woning verkoopt, maar ook de onderliggende grond, dan zult u met de ondernemer de model koop-/aannemingsovereenkomst sluiten. Hierbij bestaan 3 varianten: eigen grond, erfpacht (afgekocht) en erfpacht (niet afgekocht).

Aannemingsovereenkomst

De model aannemingsovereenkomst van Woningborg wordt gebruikt als de bij Woningborg ingeschreven ondernemer alleen de woning voor u gaat realiseren en niet ook de grond verkoopt. Voor de grond sluit u een aparte koopovereenkomst, die onlosmakelijk verbonden is met de aannemingsovereenkomst, met een andere partij (bijvoorbeeld de ontwikkelaar van het project of een gemeente), tenzij de grond al uw eigendom is (zoals bij individuele opdrachtbouw).

Koopovereenkomst

De model koopovereenkomst van Woningborg heeft geen betrekking op de verkoop van de grond zoals hiervoor bedoeld, maar op de situatie dat er sprake is van een gereedgekomen nieuwbouwkoopwoning die nog niet eerder bewoond is geweest.

Meer- en minderwerk

Ja, mits het meerwerk schriftelijk tussen u en de koper is overeengekomen. Loopt het meerwerk, inclusief de betaling ervan, direct via een derde (zoals de onderaannemer) en niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer, valt dit meerwerk niet onder de Woningborg-garantie.

Wanneer de koper minderwerk overeenkomt, vallen die onderdelen (inclusief daaruit voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade) niet langer onder de Woningborg-dekking. De koper krijgt een aanhangsel op het Woningborg-certificaat waarin het minderwerk expliciet van de Woningborg-dekking wordt uitgesloten. De ondernemer sluit ook de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid alsmede de aansprakelijkheid uit hoofde van de Woningborg garantie- en waarborgregeling m.b.t. het minderwerk uit.

Nee. Op een aantal gronden kan de ondernemer een verzoek tot wijziging afwijzen. Deze redenen staan in de Algemene Voorwaarden van de Woningborg-modelovereenkomsten.

Bijvoorbeeld wanneer het verzoek, gelet op het stadium van de bouw, ongewenst is. Of wanneer de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan het privé-gedeelte of het gebouw moet voldoen, zoals het Bouwbesluit. Deze bepaalt dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben. Bovendien moet de ondernemer bij een appartementencomplex rekening houden met de belangen van en de risico’s voor de andere appartementseigenaren. Daarnaast speelt het een rol dat de koper een overeenkomst heeft gesloten waarbij de ondernemer zich verplicht tot realisering van een complete woning. Wanneer een van de partijen de al gesloten overeenkomst wil wijzigen, is daarvoor instemming van de andere partij nodig.

Bouw- en bouwtijd

Start bouw in de Algemene voorwaarden

In de Woningborg model(koop-/)aannemingsovereenkomsten is per 1 januari 2020 het startmoment van de bouwtijd voor ééngezinshuizen gewijzigd. Het aantal werkbare werkdagen moet vanaf 1 januari 2020 gerekend worden vanaf de aanvang van de bouw van de woning.

Als aanvang bouw complex in geval van vrijstaande woningen geldt:

 • het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de eerste woning van het complex; of
 • het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning (of percelen van het betreffende blok woningen) bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
 • start van het heiwerk van de eerste woning van het complex, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Als aanvang bouw complex in geval van geschakelde woningen geldt:

 • het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het eerste blok woningen van het complex; of
 • het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning (of percelen van het betreffende blok woningen) bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
 • start van het heiwerk van het eerste blok woningen in het complex, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Zie de Algemene Voorwaarden voor de model koop-/aannemingsovereenkomst en de model aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw). Hier wordt gesproken van bouw van het complex waarvan de woning deel uit maakt. Onder complex wordt verstaan: het aantal woningen dat onderdeel uitmaakt van het totale bouwplan, waarbij geldt dat wanneer een groter bouwplan gefaseerd wordt gerealiseerd, de term complex zich toespitst op de betreffende fase.

Start bouw in het artikel Termijnen en betalingsregeling in de overeenkomst

Deze termijn kan in geval van vrijstaande woningen worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:

 • het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de specifieke woning; of
 • het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
 • start van het heiwerk van de specifieke woning, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Deze termijn kan in geval van geschakelde woningen worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:

 • het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de specifieke woning; of
 • het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
 • start van het heiwerk van de specifieke woning, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

In de meeste gevallen is start bouw in de zin van de Algemene Voorwaarden dus op een ander moment dan start bouw in de zin van de termijnregeling.

Als Aanvang bouw hoofdgebouw geldt:

 • het ontgraven van de grond voor de funderingswerkzaamheden van het gebouw; of
 • start van het heiwerk van het gebouw, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

 • Lees uw overeenkomst na of er opschortende voorwaarden zijn opgenomen
 • Zo ja: controleer of het artikel Werkbare dagen en oplevering uit de Algemene Voorwaarden daarin specifiek mee wordt opgeschort
 • Zo ja: dan gaat de termijn voor start bouw niet in na ondertekening van de overeenkomst, maar vanaf het moment dat aan de laatste van alle opschortende voorwaarden is voldaan
 • Zo nee: lees het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden wat u in dat geval kunt doen

Het begrip regelmatig is een subjectief begrip en daardoor moeilijk concreet te bepalen. In een project van meerdere woningen wordt meestal volgens een bepaalde bouwstroom gebouwd. Hierdoor kan er aan uw woning even niets gebeuren, terwijl er elders in het project wel activiteiten zijn. Een arbiter of rechter zal in een dergelijke situatie niet snel oordelen dat er sprake is van een niet regelmatige voortzetting van de bouw.

De bouwtijd in de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg wordt uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. Woningborg schrijft niet voor hoeveel dagen er opgenomen mogen worden, dat mag de ondernemer zelf bepalen.

Bij individuele opdrachtbouw (kavelbouw) kan het voorkomen dat de bouwtijd wordt uitgedrukt in een uiterste opleverdatum in plaats van in werkbare werkdagen.

Een werkdag is onwerkbaar als er gedurende tenminste 5 uren niet kan worden gewerkt door het grootste deel van de werknemers of machines. Meestal maken weersomstandigheden een werkdag onwerkbaar (denk aan vorst, harde wind of regen). Niet als werkdagen worden o.a. beschouwd de officiële rust- en feestdagen.

Zie het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

Nee.

Nee. Het staatje maakt onderdeel uit van de insolventiewaarborg van Woningborg en is alleen bedoeld voor Woningborg in het geval wij een afbouwregeling treffen als gevolg van een faillissement.

Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de ondernemer zonder ingebrekestelling tot aan de feitelijke dag van oplevering per kalenderdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 0,25‰ van de koop-/aanneemsom (in geval van een koop-/aannemingsovereenkomst) dan wel van de aanneemsom (in geval van een aannemingsovereenkomst).

Wij adviseren om alleen te verrekenen als u met de ondernemer overeenstemming heeft over het te verrekenen bedrag. Verrekent u namelijk zonder overeenstemming, dan loopt u het risico dat de woning niet aan u wordt opgeleverd, omdat u niet alle verschuldigde termijnen heeft betaald.

Stel dat u van mening bent dat er sprake is van 20 dagen overschrijding en de ondernemer is van mening dat het maar om 10 dagen gaat. In onze optiek heeft u op dat moment overeenstemming over die 10 dagen en zou het daarmee corresponderende boetebedrag verrekend moeten kunnen worden met de nog verschuldigde termijn(en). Voor de overige 10 dagen zult u dan na oplevering van de woning uw gelijk moeten proberen te halen.

Zie het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

Ja, de ondernemer mag wijzigingen doorvoeren waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt. Maar hoe noodzakelijk ook, de wijziging mag geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien of bruikbaarheid van de woning.

Bent u lid van consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis en/of heeft u een rechtsbijstandsverzekering voor eigen woningbezit, dan adviseren wij u contact met deze organisatie(s) op te nemen indien u te maken heeft met een (al dan niet noodzakelijke) wijziging waarmee u het niet eens bent. Zij kunnen u dan adviseren hoe u het beste kunt handelen en staan u zo nodig daarin bij. Woningborg kan u in deze situatie niet van dienst zijn.

Zie het artikel Wijzigingen op initiatief van de ondernemer in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

Nee. Tijdens de bouw komt Woningborg alleen in beeld als de ondernemer failliet gaat.

Termijnregelingen eengezinshuizen

Dat is een regeling waarbij wordt vastgesteld op welk moment de koper welk deel van de aanneemsom betaalt.

De termijnregeling die op de woning van de koper van toepassing is, is afhankelijk van:

 • bouwmethode (bouwlaag voor bouwlaag of gevels later sluiten)
 • aantal woonvloeren
 • toe te passen materiaal van het zogenaamde binnenspouwblad

Met bouwlaag voor bouwlaag bedoelen we de bouwwijze waarbij de dragende wanden, binnenspouwblad, gevelpuien, kozijnen en het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk (buitenspouwblad) bouwlaag voor bouwlaag worden opgetrokken.

Dit betekent dat de termijn na het gereedkomen van de ruwe (eerste/tweede, eventueel derde) verdiepingsvloer pas gedeclareerd mag worden op het moment dat de betreffende ruwe verdiepingsvloer gereed is gekomen (alleen de afwerklaag (zand cement/anhydriet) mag ontbreken), het binnenspouwblad aangebracht is en ook de ruwbouwgevels vanaf de begane grondvloer tot aan de betreffende verdiepingsvloer gereed zijn.

Onder ruwbouw gevels verstaan we het (halfsteens) metselwerk, exclusief voegwerk, maar inclusief de (stel)kozijnen en exclusief de beglazing. Het ontbreken van een enkele laag metselwerk, indien dit noodzakelijk is voor het leggen van de verdiepingsvloer, ontslaat dit de koper niet van de betalingsverplichting.

Hiermee bedoelen we de bouwmethode waarbij de ruwbouw in 2 fasen wordt uitgevoerd. De eerste fase betreft het binnencasco, waarbij de dragende wanden worden geplaatst met daarop de verdiepingsvloer(en). Later wordt dan het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk uitgevoerd (exclusief voegwerk) en worden de (stel)kozijnen aangebracht (exclusief beglazing). Dit gevels sluiten is de tweede fase.

Deze bouwmethode (eerst casco gereed, daarna gevels sluiten) komt bijvoorbeeld voor bij:

 • gietbouw (betoncasco)
 • montagebouw (bouwmuren, binnenspouwbladen en binnenwanden die bestaan uit prefab betonelementen)
 • stapelbouw (ankerloze spouwmuren en binnenspouwbladen van kalkzandsteenelementen)
Extra termijnen

Als eerst het casco gereed is en daarna pas gevels sluiten, is een verandering van de bouwlaag voor bouwlaag termijnregeling nodig met betrekking tot de verdiepingsvloer(en) en het waterdicht maken van het dak van de woning. Deze verandering betekent dat er termijnen bijkomen, namelijk ruwbouw gevels begane grond gereed en ruwbouwgevels verdieping(en) gereed, en dat de percentages veranderen.

De termijnen van de aanneemsom betaalt de koper zodra het genoemde moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan de woning (inclusief aangebouwde bijgebouwen) klaar is. De stand van de bouw van eventuele niet aangebouwde bijgebouwen zoals de carport, garage en berging geldt hierbij niet.

Dit heeft alleen betrekking op de woning waarvoor de overeenkomst is aangegaan en kan worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:

 • het ontgraven van de grond voor funderingswerkzaamheden van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen)
 • het ontgraven van de grond voor funderingswerkzaamheden van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen)
 • de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) gebeuren vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen)
 • de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen)

Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Toelichting behorende bij de modelovereenkomst van Woningborg.

In dit geval ontvangt de koper een rekening als de hele vloer gemaakt is, behalve de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.).

Kanaalplaatdelen en ribcassettedelen

Wanneer bijvoorbeeld de begane grondvloer uit kanaalplaatdelen en ribcassettedelen bestaat, dienen de naden tussen de betreffende delen afgestort te zijn.

Breedplaatvloerdelen

Een verdiepingsvloer bestaat uit breedplaatdelen. De verdiepingsvloer is voorzien van de benodigde wapening en is afgestort, zodat alleen de afwerkvloer nog aangebracht dient te worden. Pas dan mag de termijn na het gereedkomen van de ruwe verdiepingsvloer gedeclareerd worden.

Als deze termijnen zijn opgenomen, mag er worden gefactureerd als:

 • Het buitenspouwblad, bestaand uit metselwerk, is aangebracht: alleen het voegwerk en de beglazing ontbreken
 • Het buitenspouwblad, bestaand uit een ander materiaal (bijvoorbeeld stucwerk) is aangebracht, uitsluitend de beglazing mag ontbreken.

De termijn waterdicht maken van het dak van de woning heeft betrekking op het dak van de woning zelf, en niet op bijvoorbeeld het dak van een losstaande berging en/of garage op hetzelfde perceel.

Het dak van de woning kan als waterdicht worden beschouwd als

 • de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen
 • de eventuele dakkapel en/of het dakraam is aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood
 • de schoorsteen is aangebracht met afdekplaat (indien voorzien)
 • de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht én de dakrandafwerking
 • de goten zijn aangebracht

Dit geldt voor de woning en voor de aangebouwde garage en/of carport en/of berging en/of bijkeuken en erkers voor zover van toepassing tenzij een aangebouwd bijgebouw als meerwerk is overeengekomen.

Toelichting

Als één onderdeel nageleverd wordt als gevolg van beschadiging of breuk mag de termijn niet worden opgeschort. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de complete dakkapel of het complete dakraam. Het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak zien we niet als waterdicht. Ook als de afdekplaat op de schoorsteen ontbreekt is het niet waterdicht.

Er kan worden gefactureerd als de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de begane grondvloer en de verdiepingsvloer(en).

Factureren mag als de ondernemer al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in de gehele woning heeft aangebracht.

Termijnregelingen appartementsrechten

Dat is een regeling waarbij wordt vastgesteld op welk moment de koper welk deel van de aanneemsom betaalt.

De voor appartementen te hanteren termijnregeling is o.a. afhankelijk van het aantal vloeren dat een privé-gedeelte heeft (denk aan maisonnettes).

De termijnen van de aanneemsom mogen worden gefactureerd zodra het daarbij omschreven moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan het hoofdgebouw gereed is. De stand van de bouw van eventuele al dan niet aangebouwde bijgebouwen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Is de termijn aanvang bouw hoofdgebouw opgenomen, dan kan deze pas worden gedeclareerd bij start van een van de volgende momenten:

 • het ontgraven van de grond voor de funderingswerkzaamheden van het gebouw;
 • als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw. Het slaan van de ceremoniële ‘eerste’ paal is geen aanvangsmoment, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen.

Andere werkzaamheden op de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld het slopen van nog aanwezige opstallen, het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand, het boren van de bron(nen) ten behoeve van bijvoorbeeld een WKO-installatie, saneringswerkzaamheden of het inrichten van de bouwplaats, vormen geen basis voor deze termijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Toelichting behorende bij de modelovereenkomst van Woningborg.

Het gaat hierbij om de allerlaagste vloer van het gebouw. Alleen de afwerklaag mag ontbreken. Om deze termijn in rekening te kunnen brengen, zal die laagste vloer ongeveer net zo groot moeten zijn als de daarboven gelegen vloer die normaal gesproken op maaiveldniveau ligt. De vloer van bijvoorbeeld een liftkoker valt daar dus niet onder.

Ook voor deze termijn geldt dat alleen de afwerklaag (bijvoorbeeld zandcement of anhydriet) nog mag ontbreken.

De termijn ‘binnenspouwbladen aangebracht’ mag worden gedeclareerd op het moment dat de binnenspouwbladen, inclusief kozijnen c.q. stelkozijnen (exclusief beglazing), geplaatst zijn.

De termijn buitengevel omvat het ruwe buitenmetselwerk (exclusief glas-, voegwerk en waterslagen), de gevelbeplating, aftimmering en / of buitengevelstucwerk.

Deze termijn heeft betrekking op het dak van het hoofdgebouw en niet op bijvoorbeeld het dak van het al dan niet losstaande eventuele bijgebouw.

Het dak van het hoofdgebouw kan als waterdicht worden beschouwd als:

 • de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen
 • de eventuele dakkapellen en/of dakramen zijn aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood
 • de liftschachtopbouw(en) geplaatst is/zijn en voorzien is/zijn van een waterdichte afwerking
 • de schoorste(e)n(en) is/zijn aangebracht met afdekplaat (indien voorzien)
 • de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht alsmede de dakrandafwerking
 • de goten zijn aangebracht
Toelichting

Opschorten van de termijn mag niet als één onderdeel nageleverd wordt vanwege beschadiging of breuk. Opschorting mag wel als het om een dakkapel of bijvoorbeeld het dakraam gaat. Het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak zien we niet als waterdicht. Ook als de afdekplaat op de schoorsteen ontbreekt, is het niet waterdicht.

Er kan worden gefactureerd als de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de vloer(en) van het privé-gedeelte.

Factureren mag als de ondernemer al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in het gehele privé-gedeelte heeft aangebracht.

5% regeling

Nee. Ervan uitgaande dat er door u geen vervangende zekerheid (bankgarantie) is geregeld als in de wet bedoeld, heeft de koper het recht deze depotstorting te doen en geldt dit als betaling.

Klopt, maar zoals in de vraag hiervoor aangegeven, geldt de depotstorting als betaling. Dus heeft u de helft van deze termijn ontvangen en de notaris de andere helft, dan is de termijn betaald. Alleen in de situatie dat er (tijdig) door u een vervangende zekerheid is geregeld, zal de koper de volledige termijn aan u betaald moeten hebben voor oplevering.

Ja. De koper kan aan het einde van de 3 maanden na oplevering gebruik maken van zijn opschortingsrecht voor nog openstaande opleverpunten en/of voor punten die hij binnen die 3 maanden bij u heeft gemeld en die in zijn optiek nog niet zijn afgehandeld.

Dit formulier speelt geen rol in relatie tot het 5% depot/de bankgarantie. Wordt het formulier door de koper getekend ten teken dat de daarop genoemde opleverpunten zijn afgewikkeld, dan vormt dit geen onderlegger voor vrijval bij de notaris. Er kan immers ook worden/zijn geblokkeerd voor punten die binnen de 3 maanden na oplevering zijn gemeld.

Ja. Jurisprudentie heeft dit in de afgelopen 15 jaar voldoende duidelijk gemaakt.

In beginsel na 3 maanden na oplevering, tenzij de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn opschortingsrecht. In dat geval geeft de wet 2 vrijvalmomenten:

 • de koper stemt schriftelijk in met vrijval van het geblokkeerde depotbedrag/het vervallen van de bankgarantie
 • in een partijen bindende uitspraak is beslist dat het depot/de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is