Buigslappe voortzetwanden en woningscheidende wanden

Tussen twee woningen in een voormalig kantoorgebouw werd een woningscheidende constructie gemaakt van metalen regelwerk met gipsplaat. Bij een praktijkmeting van Woningborg Advies bleek dat de luchtgeluidsisolatie zelfs tot 13 dB lager dan de nieuwbouwwaarde uitkwam. De meetcurve liet zien dat de gebruikelijke stijging die zo’n curve vertoont bij gescheiden constructies ontbrak. Dat wijst erop dat de wandhelften zijn gekoppeld.

In het vervolg van het bouwproces werden zwaardere profielen toegepast zodat geen onderlinge koppeling van de wandhelften nodig was. De resultaten werden veel beter, tot 1 dB beneden nieuwbouwniveau. Toegestaan was tot 5 dB beneden nieuwbouwniveau zodat nu aan de eisen werd voldaan. Vanuit Woningborg Advies delen we graag onze kennis en ervaring over dit onderwerp. 

Buigslappe voorzetwanden bij transformatieprojecten

Bij met name transformatieprojecten wordt veel gebruik gemaakt van buigslappe voorzetwanden. Ze worden toegepast om aan de minimale Rc-waarden te voldoen en om geluidsoverdracht te beperken. In dat laatste geval moet de voorzetwand buigslap zijn. Of een constructie buigslap is, wordt bepaald door de ligging van de grensfrequentie voor coïncidentie. Hoe hoger die frequentie ligt, des te buigslapper is de constructie.

Wat is buigstijf en buigslap?

Elke constructie kent wel een frequentie waarbij ze gemakkelijk meebeweegt met de invallende geluidsgolf, en daar dus weinig geluidsisolerend is. Bij een buigstijve constructie ligt die frequentie veel lager dan bij een buigslappe. Bij een cellenbetonwand van 80 mm dik ligt de grensfrequentie voor coïncidentie rond 500 Hz, midden in het toongebied voor spraak. De wand is buigstijf. Bij een gipskartonplaat van 9 mm dik ligt de grensfrequentie voor coïncidentie rond 4000 Hz. Dat is buiten het spraakgebied. Deze constructie is buigslap.

Met betrekking tot de geluidsisolatie geven we graag een aantal praktische tips.

Hoe worden voorzetwanden toegepast?
  1. Als geluidsisolerende wand die overdracht van installatiegeluid, bijvoorbeeld een bestaande liftschacht, naar een aangrenzende verblijfsruimte vermindert
  2. Als een geluidsisolerende voorzetwand voor een bestaand trappenhuis wat grenst aan een verblijfsruimte
  3. Als geluidsisolerende voorzetwand voor een bestaande metselwerk woningscheidende wand om aan de minimale eisen te voldoen. In geval er onder garantie van Woningborg wordt gebouwd moet er worden voldaan aan de uitgangspunten zoals deze zijn gesteld in de bijlage A van de Woningborg- Garantie en waarborgregeling Transformatie. De DnTAk moet minimaal 47 dB bedragen i.p.v. 52 dB welke waarde voor nieuwbouw geldt (IluK -5 dB i.p.v. 0 dB)
  4. Ter verbetering van woningscheidende wanden waarbij is gebleken dat er niet aan de eisen is voldaan.
Toch koppelen bij grote hoogte?

In de praktijk komen we vaak tegen dat de voorzetwanden toch worden gekoppeld aan de achterliggende wand. Het mag duidelijk zijn dat dit nu net niet de bedoeling is. Door de koppeling naar de achterliggende wand ontstaat een starre verbinding waardoor de geluidsisolatie verslechtert.
Een veel gehoord argument is dat de grote hoogte van de ruimte de oorzaak is van het moeten vastzetten van de profielen om de wand voldoende stijf te maken. Het probleem van de vereiste stijfheid van de wand kunt u ook anders oplossen:

  • Kies voor de C-profielen van de Metalstud-wand een zwaardere uitvoering, bijvoorbeeld een profiel van 75 mm of 100 mm i.p.v. een profiel van 45 mm. Deze keuze heeft bovendien het voordeel dat de spouwmaat toeneemt waardoor de lage-tonen-isolatie van de voorzetwand beter wordt.
  • Koppel de C-profielen via een verende verbinding. Het minst slecht is een puntvormige verbinding (i.p.v. lijnvormig).

Een voorbeeld van een goede verende verbinding en een voorbeeld van een minder goede verende verbinding ziet u hieronder.

Goed Verende En Minder Goed Verende VerbindingSpeciale bevestiging voor trilling gedempte verbinding. Aan beide zijden van de bevestigingshoek is een rubberen schijf geplaatst. Zo blijft de bevestigingshoek vrij van de muur en blijft de schroef vrij van de bevestiger.

Speciale Bevestiging Voor Trilling Gedempte VerbindingVerbinding trilling gedempt door toepassing van een vilt tussen de muur en de bevestiging. Omdat de schroef rechtstreeks aangrijpt op het staalprofiel is de viltlaag als het ware kortgesloten en zal de bevestiging een grotere negatieve invloed hebben op de te bereiken geluidsisolatie.

Starre VerbindingOngewenst is een starre verbinding tussen voorzetwandprofiel en achterwand.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de te bereiken verbetering van de luchtgeluidsisolatie wanneer een voorzetwand wordt toegepast bij een tweetal basiswanden, en bij verschillende opbouw van de voorzetwand.

Effecten Buigslappe VoorzetwandDe te verwachten effecten van een buigslappe voorzetwand met gipsplaten en een opbouw

Bron: SBR, voorzetwanden in woningen