Privacy statement Woningborg N.V.

Dit is het Privacy Statement van Woningborg N.V. (KvK 24350159), hierna ‘Woningborg’ genoemd. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Lees hier het Privacy Statement van Woningborg Advies B.V..

Verwerking van persoonsgegevens

Voor Woningborg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

De door ons verwerkte persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Woningborg verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • De persoonsgegevens die in de getekende ((koop-/)aannemings-overeenkomst, die wij in kopie via de bouwonderneming ontvangen als zijnde de aanvraag om afgifte van het Woningborg-certificaat) zijn opgenomen;
 • De adresgegevens van de woning of het object dat door ons in dekking wordt genomen (veelal het nieuwe adres van de garantiegerechtigde(n));
 • De gegevens die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een vraag stelt);
 • De gegevens welke u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens bij een offerteaanvraag)
 • IP-adres en gegevens die u achterlaat op de website (bijvoorbeeld via een contactformulier)
 • Kopie ID bewijs voor zover vereist op grond van enig wettelijk voorschrift (kopie ID bewijzen mogen alleen ingestuurd worden wanneer Woningborg hier zelf expliciet om vraagt).

Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Woningborg uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het - indien aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan – aan de garantiegerechtigde(n) en/of begunstigde(n) kunnen toezenden van een al dan niet digitaal exemplaar van het Woningborg-certificaat;
 2. het - indien aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan – aan de ondernemer kunnen toezenden van een al dan niet digitaal kopie van het Woningborg-certificaat, alsmede een voor ingevuld proces verbaal van oplevering;
 3. het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, zoals het beoordelen en eventueel afhandelen van beroepen op de waarborg met betrekking tot een Woningborg-certificaat;
 4. het voeren van de administratie, waaronder het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 5. activiteiten van intern beheer;
 6. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 7. het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 8. het verbeteren van de website en dienstverlening van Woningborg;
 9. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole, internal audits en/of uitvragen van onze toezichthouders;
 10. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals (maar niet beperkt tot) de verplichtingen die volgen uit de Wet op het financieel toezicht, de Sanctiewet 1977, de administratie- en bewaarplicht.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Woningborg daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Woningborg of van een derde.

Voor de hiervoor als 5 tot en met 9 genummerde doeleinden kan Woningborg zich beroepen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit intern beheer, historisch- en statistisch onderzoek en (door)ontwikkeling van ICT systemen.

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit Privacy Statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u op uw eerste verzoek duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Woningborg niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met leveranciers. Denk hierbij aan leveranciers die onze website en e-mailsysteem onderhouden.

Ten behoeve van de statistiek worden object- en adresgegevens doorgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een statistiek. Deze statistiek is niet herleidbaar naar natuurlijke personen en wordt op regionaal niveau gepubliceerd.

Uw  persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met vennootschappen binnen de Woningborg groep. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ook delen we uw gegevens met derden die op de website van Woningborg gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden ons Cookiestatement.

Woningborg verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij:

 • ­u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
 • ­Woningborg wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Vindt er een doorgifte naar landen buiten de EU plaats?

Uw persoonsgegevens worden vrijwel uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt. Uitzondering geldt voor Google. Zie voor meer informatie ons Cookiestatement.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats?

Woningborg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Voor welke termijn worden persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Woningborg op een veilige manier vernietigd zodra de door Woningborg vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Woningborg heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn uw rechten?

 • Inzagerecht: u kunt de door Woningborg verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
 • Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
 • Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon of bedrijf.
 • Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Wijzigingen?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Woningborg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Klachten?

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg, of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hiervoor omschreven, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Woningborg N.V.

Bezoekadres
Tielweg 24
2803 PK Gouda

Postadres
Postbus 805
2800 AV  GOUDA

0182 – 58 00 04
F. 0182 – 51 02 45
W. www.woningborg.nl
E. [email protected]

 

KvK te Woerden
Woningborg N.V. - 24350159

BTW-identificatienummer
Woningborg N.V. - NL812395189B01

Registraties

Woningborg N.V. staat in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder toezicht van DNB en AFM. Het relatienummer van Woningborg N.V. bij DNB is W1940. Woningborg staat bij AFM geregistreerd onder nummer 12017305. Daarnaast is Woningborg N.V. aangesloten bij KIFID onder nummer 200.000395.

Functionaris gegevensbescherming

Mw. L.M. van Suchtelen van de Haare-van Kooten LLM CCP tel: 06-42069794.
E-mail: [email protected]