Informatie- en onderzoeksplicht, hoe ver gaat u?

Informatieplicht

Regelmatig krijgen we bij Woningborg de vraag van een ondernemer hoe ver zijn informatie- en onderzoeksplicht reikt. De ins & outs.

De koper is leek

In de relatie tussen een particuliere opdrachtgever (koper) en een ondernemer wordt de koper als leek beschouwd en de ondernemer als deskundige. Jurisprudentie rekent het tot de plicht van de ondernemer om goede voorlichting te geven. Hij is verantwoordelijk voor correcte en eenduidige informatie. Bij leveringsgeschillen is het beoordelingskader de overeengekomen informatie in tekst en op tekening. Wanneer de tekst en tekening tegenstrijdigheden bevatten, is de tekst normaliter leidend.

Klachten voorkomen

Tijdig de juiste informatie geven kan vragen van kopers voorkomen en klachten en discussies beperken. Daarom is het zinvol tips en adviezen over het gebruik van de woning te bundelen en deze, indien nodig, projectgericht aan te vullen. Denk hierbij aan gebruikshandleidingen voor de installaties, maar ook aan hoe een koper de woning dient te ventileren en aan de (on-)mogelijkheden voor het afwerken van de woning. Geef bijvoorbeeld de plaats van een dilatatienaad aan, zodat de koper daar bij het afwerken van de wanden rekening mee kan houden. 

Onderzoeksplicht na klachtmelding

Na melding van een garantieklacht heeft u een onderzoeksplicht. Deze heeft tot doel voldoende gegevens te verzamelen om de klacht te kunnen herstellen of gegrond af te wijzen.

Drempels als hoge onderzoekskosten (bijv. van onderzoeksbureaus) kunt u als bouwondernemer doorbreken door afspraken te maken met de koper over de kosten. Soms kan een onderzoek starten als er sprake is van een verdeling op kosten van ongelijk of op basis van 50-50%. Binnen de garantieregeling bestaat de mogelijkheid om achteraf een vast bedrag aan inspectiekosten in rekening te brengen als uit onderzoek blijkt dat de klacht niet onder de garantieverplichtingen valt. U leest hier meer over in de Garantie- en waarborgregeling (GWR) die van toepassing is. Als er gebouwd wordt onder de GWR Nieuwbouw 2016 vindt u de informatie in artikel 11.2.

Checklist onderzoeksplicht

  • Onderzoek de klacht grondig
  • Toets de klacht aan de garantievoorwaarden
  • Informeer de koper of u de klacht herstelt (en zo ja wanneer) of afwijst