Spuwers op het balkon: bouwbesluit en advies

Appartementen In Aanbouw Met Kraan

Bij de technische planbeoordeling van bouwplannen zien we wel eens dat balkons niet zijn voorzien van een gecontroleerde hemelwaterafvoer, maar dat er alleen spuwers worden aangebracht. Wat zijn de wettelijke eisen en wat is het advies van Woningborg?

Wat zegt het bouwbesluit hierover?

In afdeling 6.4 van het Bouwbesluit staan de eisen voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In het aansturingsartikel staat dat een bouwwerk zodanige voorzieningen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater moet hebben dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.

In artikel 6.17 staat vermeld dat een dak een voorziening moet hebben voor de opvang en afvoer van hemelwater. Nu is er in het Bouwbesluit geen definitie gegeven wat er volstaan wordt onder een dak. Dit heeft tot gevolg dat er onduidelijkheid is over in welke situatie er nu wel of niet een hemelwaterafvoer aanwezig moet zijn.

Wat gebeurt er in de praktijk?

Istock 835991656Het nadeel van spuwers is dat ze op termijn plaatselijk ondergelegen delen zwaar belasten met hinder, aantasting en verkleuring als gevolg. Vooral het binnenterrein waar een onverharde binnentuin wordt aangebracht is gevoelig voor hinder met claims als gevolg.

Bovendien kunnen de uitkragende balkons met spuwers boven het voor publiek toegankelijk terrein en private buitenruimten, hinder voor passanten en bewoners veroorzaken. Naast regenwater zorgt het reinigen van balkons, planten water geven of ramen zemen voor extra hinder. Gebruikte schoonmaakmiddelen veroorzaken mogelijk een zwaardere belasting voor het milieu.

Gemeentelijke verordening

Niet alleen de eisen uit het Bouwbesluit zijn van belang, maar ook de gemeentelijke verordening. Bij een aantal gemeenten mogen de afvoeren van balkons en galerijen die schoongemaakt kunnen worden met schoonmaakmiddelen niet zomaar op het oppervlaktewater lozen en moeten dan op de vuilwaterriolering worden aangesloten.

Indien balkons, galerijen en dergelijke worden aangesloten op een hemelwaterafvoer, is het raadzaam bij het bevoegd gezag na te gaan of zij toestemming geeft voor het lozen van de balkons op het maaiveld.

Advies van woningborg

Bovenstaande zaken in ogenschouw nemend adviseert Woningborg ondernemers een gecontroleerde hemelwaterafvoer toe te passen.