Het certificaat

Meer dan 1,1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want een certificaat van Woningborg brengt zekerheid. Belangrijke risico's bij het bouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt.

Wilgenrijk Nieuwbouw Maassluis Header

Wat biedt het Woningborg-certificaat u?

Met het certificaat beschermen wij u tegen een aantal risico's die u loopt bij de bouw van een nieuwbouwwoning of transformatieproject. Het certificaat biedt 2 vormen van bescherming.

1.    Insolventiewaarborg: het certificaat biedt u tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
2.    Herstelwaarborg: het certificaat beschermt u tegen bouwtechnische onvolkomenheden. Het biedt u vanaf 3 maanden na oplevering een gewaarborgde garantie voor als uw contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen ondanks daartoe veroordeeld te zijn in een vonnis van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Deze garantie loopt tot uiterlijk 10 jaar plus 3 maanden na oplevering.

Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor uw woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

Deze korte video legt de voordelen van het Woningborg-certificaat uit.

 

Insolventiewaarborg

Wat gebeurt er bij een faillissement van de ondernemer tijdens de bouw?

 1. Of wij laten uw woning afbouwen, inclusief het schriftelijk overeengekomen meer-en minderwerk.
 2. De meerkosten van de afbouw ten opzichte van de nog te betalen resterende termijnen van de aanneemsom vallen dan onder de dekking van onze waarborg. Meer over de voorwaarden van de dekking kunt u via onderstaande link lezen. 
 3. Of wij kiezen ervoor om de al door u aan de ondernemer betaalde termijnen van de aanneemsom terug te betalen, in plaats van afbouw. 

Herstelwaarborg

Wat houdt de herstelwaarborg in?

 1. De ondernemer verstrekt vanaf 3 maanden na oplevering Woningborg-garantie op gebreken aan uw woning gedurende 6 jaar.
 2. Bij bepaalde ernstige gebreken verstrekt de ondernemer zelfs tot 10 jaar en 3 maanden garantie.
 3. Wij waarborgen deze garantie als de ondernemer niet kan (vanwege faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en het verstrijken van de hersteltermijn, niet wil presteren. Wij zorgen er dan voor dat uw garantieklacht of wordt hersteld, of dat u hiervoor een vergoeding ontvangt. 

 

Koopt u een nieuwbouw woning?

Lees hier alles over hoe het Woningborg-certificaat u verzekert bij de aankoop van een nieuwbouw- of kavelwoning.

Woningen In Aanbouw Huur Wilgenrijk Maassluis

Koopt u een transformatiewoning?

Dan helpen we u graag verder met informatie over de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor transformatieprojecten.

Amersfoort high res

Bent u een zakelijke koper?

Ook voor zakelijke partijen biedt Woningborg een passende vorm van certificering. Wilt u weten waarom ons product beter is dan een bankgarantie?

Cam A 4

Veelgestelde vragen

Het certificaat biedt u 2 vormen van bescherming.

 1. Het biedt u tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
 2. Het biedt u een vangnet voor als de contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden na 3 maanden na oplevering niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Bij dat laatste (niet willen herstellen) heeft u ook een vonnis van de Raad van Arbitrage nodig en moet de in dat vonnis gegeven hersteltermijn zijn verstreken.

U ontvangt het Woningborg-certificaat per post of, indien gewenst, digitaal als het bouwplan is geaccepteerd door ons en de overeenkomst akkoord is bevonden. Zorg ervoor dat uw emailadres bij uw aannemer bekend is. Wilt u weten wat de status is? Neem dan eerst contact op met de bouwondernemer. 

Toelichting

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

De Vereniging van Eigenaren van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een aanvraag indienen voor een certificaat bij Woningborg.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

 1. het opleveringsrapport van de algemene oplevering
 2. een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) gerelateerd aan de bouwnummers
 3. een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n)
 4. het correspondentie-adres van de VvE

De ondernemer heeft de verplichting de aanvraag tot certificering van de gemeenschappelijke gedeelten binnen 2 weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat te doen.

Als u een woning heeft gekocht in een nieuwbouwproject (zijnde een project bestaande uit 2 of meer woningen), heeft u het certificaat nodig vóórdat u naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.

Woningborg verstrekt een certificaat op het moment zoals hiervoor beschreven. Waarom de geldverstrekkers in een vroeg stadium om een Woningborg-certificaat vragen, is ons niet bekend. Het certificaat verkrijgt ook pas daadwerkelijk zijn waarde bij de notariële levering (eigendomsoverdracht). En voordien loopt de hypotheeknemer ook geen enkel risico.

Nee, u krijgt van Woningborg geen nieuw certificaat. De garantie van Woningborg rust op de woning en gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar van de woning. U kunt de verkopende partij vragen om het Woningborg-certificaat aan te overhandigen.

Als uw woning onder de verzekering is geaccepteerd en Woningborg een kopie van de door u met de ondernemer getekende en door Woningborg goedgekeurde aannemingsovereenkomst heeft ontvangen.