<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Vocht in dekvloer

Vochtproblemen Woningborg Website

Bij concentraties van vocht is het nog belangrijker tijdig geforceerd te drogen.

Situatie 

Een casco-appartement is uitgevoerd met een anhydrietvloer. Na de oplevering op 28 september 2017, vervroegd op verzoek van de koper, heeft hij de wanden gestuct. 12 oktober wordt een eerste meting gedaan; de anhydrietvloer is te vochtig (restvocht 3,3%) om de coatingvloer aan te brengen. De koper droogt daarom zes weken (onderbroken) geforceerd. Uiteindelijk wordt de vloerafwerking 16 december aangebracht.

Klacht van de koper

De koper is van mening dat de woning bij oplevering geschikt moet zijn voor gebruik. Er zou dus direct na oplevering vloerafwerking aangebracht moeten kunnen worden, wat in zijn geval elf weken heeft geduurd. 

Verweer van de ondernemer

 • Er geldt geen norm voor een maximaal vochtpercentage bij oplevering
 • Er is met de koper geen maximaal restvochtpercentage overeengekomen
 • Er zijn geen afspraken gemaakt over de snelheid of de lengte van het drogingsproces
 • De mate van vochtigheid wordt deels bepaald door externe factoren (natte zomer, warm najaar) die buiten de invloedssfeer van de ondernemer liggen
 • De ondernemer heeft de koper vroegtijdig voorgelicht over vocht in de woning in relatie tot het aanbrengen van afwerkingen

Beoordeling door de arbiter

Adviezen in de Technische ABC van Woningborg zijn niet verplicht voor een ondernemer. Ook de betreffende CUR-aanbevelingen (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) zijn niet normstellend.

Op het moment dat deze woning wordt opgeleverd bestaat geen algemeen criterium voor het restvochtpercentage van een anhydrietvloer. Er gelden tussen de twee partijen geen specifieke afspraken.

Een eerdere oplevering op verzoek van de koper is geen reden om klachten af te wijzen. Als klachten de oplevering in de weg staan, had de ondernemer niet moeten toestemmen in het verzoek van de koper eerder op te leveren.

Ingebruikname van een woning betekent dat een koper daarover beschikking krijgt zonder dat daaraan gebreken kleven die de ingebruikname in de weg staan. Dat houdt niet in (zeker bij casco) dat op het moment van oplevering alle gewenste vloer- en wandafwerkingen aangebracht kunnen worden. Anderzijds stelt de arbiter dat een noodzakelijke geforceerde droging ook niet tot in lengte van dagen mag duren.

Uitspraak

Een koper mag na vier weken geforceerd drogen verwachten dat het restvochtpercentage zodanig is dat vrijwel elke vloerafwerking mogelijk is, behalve in bijzondere gevallen.
De arbiter rekent daarom de langere droogtijd en de daarmee gepaard gaande kosten (huur drogingsapparatuur, tijdelijke voorzieningen, gemaakte kosten) toe aan de ondernemer (€ 1.739).
De ondernemer dient daarnaast 40% van de procedurekosten te betalen (€ 3.307).

Advies van woningborg

Goede voorlichting aan de koper voorkomt discussies en klachten. Denk hierbij aan:

 • consequenties van eerder opleveren
 • als je stucwerk aanbrengt komt er extra vocht in de woning
 • de norm voor droogtijd is nu vastgesteld op vier weken

Daarnaast zijn bij verhoogde vochtigheid de volgende maatregelen aan te raden:

 • Tijdens de bouw het vochtpercentage meten van iedere nieuwbouw- of referentiewoning
 • Bij concentraties van vocht een extra meting verrichten
 • Zorg dat je als aannemer tijdig maatregelen neemt om binnen de norm van vier weken geforceerde droogtijd te blijven. Zet tijdig geforceerde droging in en/of pas droogtijdversneller toe. De vuistregel is één week droging per cm dikte zandcementdekvloer.

U kunt de volgende CUR-normen hanteren van het maximaal toegestane restvochtpercentage:

1,0% Dampopen vloer zoals tapijt met jute rug, naaldvilt en kokosmattenbedekking
0,5% Dampdichte vloer zoals pvc, linoleum, epoxycoating
1,0% Tegels, gipsgebonden tegellijm
0,5% Tegels, cementgebondem tegellijm
0,3% Parket 

Geforceerde DrogingOp de afbeelding ziet u een geforceerde droging met een bouwdroger en ventilator

 

Arbitraal vonnis a.v. 81130 van 9 mei 2018