Zakelijk

Woningborg Certificaat

Wat is het belang van een Woningborg-certificaat voor mij als koper?

Het certificaat biedt 2 vormen van bescherming.

  1. Het biedt u tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
  2. Het biedt u een vangnet voor als uw contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden na 3 maanden na oplevering niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Bij dat laatste (niet willen herstellen) heeft u ook een vonnis van de Raad van Arbitrage nodig en moet de in dat vonnis gegeven hersteltermijn zijn verstreken.
Op welk moment heb ik het certificaat nodig?

Als u een woning heeft gekocht uit een nieuwbouwproject (2 of meer woningen), heeft u het certificaat nodig vóórdat u naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.

Wanneer ontvang ik het certificaat?

U ontvangt het Woningborg-certificaat per post of digitaal indien gewenst als het bouwplan is geaccepteerd en uw overeenkomst akkoord is bevonden. Vragen? Neem contact op met de afdeling Certificaten

TOELICHTING

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

Ik heb mijn certificaat nodig voor de financiering van de grond. Wat nu?

Woningborg verstrekt een certificaat op het moment zoals hiervoor beschreven. Waarom de geldverstrekkers in een vroeg stadium om een Woningborg-certificaat vragen, is ons niet bekend. Het certificaat verkrijgt ook pas daadwerkelijk zijn waarde bij de notariële levering (eigendomsoverdracht). En voordien loopt de hypotheeknemer ook geen enkel risico.

Ik ben mijn certificaat kwijt, wat nu?

U kunt een kopie aanvragen via de afdeling Certificaten.

Ik ga een kavelwoning bouwen. Wanneer krijg ik dan het certificaat?

Als uw woning onder de verzekering is geaccepteerd en Woningborg een kopie van de door u met de ondernemer getekende en door Woningborg goedgekeurde aannemingsovereenkomst heeft ontvangen.

Hoe krijgt een Vereniging van Eigenaars een Woningborg-certificaat?

De Vereniging van Eigenaars van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een aanvraag indienen voor een certificaat bij Woningborg.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  1. het opleveringsrapport van de algemene oplevering
  2. een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) gerelateerd aan de bouwnummers
  3. een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n)
  4. het correspondentie-adres van de VvE

De ondernemer heeft de verplichting de aanvraag tot certificering van de gemeenschappelijke gedeelten binnen 2 weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat te doen.

Ik heb het huis gekocht en er zit nog Woningborg-garantie op. Krijg ik dan ook een certificaat?

Nee, u krijgt van Woningborg geen nieuw certificaat. De garantie van Woningborg rust op de woning en gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar van de woning. Vraag in dat geval de verkopende partij om het waarborgcertificaat aan u te overhandigen.