Garantietermijnen

Gevelmetselwerk Header

3 maanden na oplevering van de woning gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar. Voor ernstige gebreken die de constructie in gevaar brengen, is de termijn 10 jaar. Een aantal onderdelen van de woning kent een kortere garantietermijn of is uitgesloten van de regeling.

De reden dat de garantietermijnen 3 maanden na oplevering ingaan, is dat de (bouw)ondernemer contractueel 3 maanden de tijd krijgt om de tekortkomingen en gebreken die in het proces-verbaal van oplevering staan, te herstellen.

Garantie-en waarborgen zijn overdraagbaar

De garanties en waarborgen uit onze regeling gaan automatisch over op de volgende eigenaar, mits deze voldoet aan de definitie van garantiegerechtigde / verkrijger. Dit geldt als de woning wordt verkocht binnen 10 jaar en 3 maanden na oplevering.

Wat is een ernstig gebrek?

Een gebrek is ernstig als het de hechtheid van de constructie of een belangrijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Hiervan wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer het dak op instorten staat en de woning daarmee niet meer bewoonbaar is.

Wat zijn Woningborg garantienormen?

Checklist GroenOnze regelingen hanteren de volgende garantienormen:
1.    De Bouwbesluiteisen zoals van toepassing op de verstrekte omgevingsvergunning.
2.    De eisen van goed en deugdelijk werk.

Deze normen gelden voor eengezinshuizen en bij appartementen voor zowel privé-gedeelte(n) als gemeenschappelijke gedeelten. En voor het schriftelijk met de bouwondernemer overeengekomen meerwerk.

Garantietermijnen en garantie-uitsluitingen

Hieronder ziet u voor diverse onderwerpen wat de bijbehorende garantietermijn is of dat het onderdeel is uitgesloten van onze regeling. Dit overzicht is niet compleet. Check altijd de voor uw woning toepasselijke Garantie- en waarborgregeling en de bijbehorende Bijlage A.

Conform regeling 2020/2021 geldt: Uitgesloten, tenzij er sprake is van een technisch onjuiste constructie. Voor de isolerende werking geldt voor isolatieglas een garantietermijn van 6 jaar.

De garantietermijn is 6 jaar, lopend tot 50 cm buiten de gevellijn.

De garantietermijn is 2 jaar, gerekend vanaf 50 cm buiten de gevellijn tot aan de erfgrens.

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief dakgoten. Als het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud niet aantoonbaar is uitgevoerd, geldt een garantietermijn van 3 jaar.

In regeling 2020/2021 is deze beperkte termijn komen te vervallen en geldt dat, indien geen onderhoud is uitgevoerd zoals omschreven, de garantie komt te vervallen.

Uitgesloten, voor zover niet strijdig met de eis van goed en deugdelijk werk.

De garantietermijn is 1 jaar. Dit geldt ook voor bijbehorend mechanisme, tochtstrippen en/of –borstels, brievenbussen en postkasten.

De garantietermijn is 2 jaar. Dit geldt voor (toegangs-)hekken, trap-, balkon- en galerijhekken, én voor garagedeuren en afsluitbomen.

De garantietermijn is 10 jaar. Dit geldt voor ernstig constructieve gebreken aan de fundering, het casco of de hoofddraagconstructie (instorting of dreigende instorting en onbewoonbaarheid).

De garantietermijn is 6 maanden.

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief loze leidingen en datacommunicatie.

De garantietermijn is 1 jaar. Deze gaat 1 jaar na ingangsdatum van de algemene garantietermijn in. Voor hinderlijke gevolgen (ook bij minder dan 10 mm) geldt een termijn van 6 jaar.

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief gevolgschade die onvermijdbaar is, met een oorzakelijk verband.

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief ventilatieroosters.

Uitgesloten, tenzij het een gevolg is van een onder de garantie vallend gebrek.

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief montagemiddelen.

Uitgesloten zijn scheuren die het gevolg zijn van droog- of verhardingskrimp of invloed van buitenaf. Tenzij deze afbreuk doen aan de degelijkheid: de scheurwijdte is meer dan 0,5 mm, scheuren zijn op oneigenlijke plaatsen en als het materiaal afbrokkelt. In dat geval is de garantie 6 jaar, inclusief gevolgschade.

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief silicaatverf op metsel- en betonwerk (keim). Wanneer de oorzaak bouwkundig is, geldt 6 jaar garantie.

Uitgesloten. Dit is schade door wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 14 m/s, dat is windkracht 7 of hoger op de Schaal van Beaufort.

Uitgesloten, behalve tuinmuren en gemetselde windschermen die constructief met de woning zijn verbonden. In dat geval geldt 6 jaar garantie.

Bergingen en andere op zichzelf staande of aangebouwde opstallen, welke op hetzelfde erf zijn gesitueerd, vallen onder de 6 jaars garantietermijn.

Veelgestelde vragen over garantie en aansprakelijkheden

Door te bouwen met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling garandeert de ondernemer dat de woning/het appartement(engebouw) gedurende de garantietermijnen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en goed en deugdelijk werk.

Deze vindt u in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Over het algemeen bedraagt de garantietermijn 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Deze staan in Bijlage A behorende bij de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. U vindt deze regelingen hier. 

Drie maanden na oplevering gaan de garantietermijnen in. De reden is dat de (bouw)ondernemer contractueel 3 maanden de tijd krijgt om de tekortkomingen en gebreken die in het proces-verbaal van oplevering staan, te herstellen.

In het artikel Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de ondernemer in de Algemene Voorwaarden van de modelovereenkomsten van Woningborg N.V. en de garantietermijnen in de Garantie- en waarborgregeling, bijlage A die van toepassing is. Zie ook het verkorte overzicht.

Ja, de rechten gaan automatisch over op de volgende eigenaar, mits deze voldoet aan de definitie van garantiegerechtigde / verkrijger. Dit geldt als de woning wordt verkocht binnen 10 jaar en 3 maanden na oplevering.

U kunt als opvolgend eigenaar uw NAW-gegevens aan ons doorgeven via [email protected]

 

Voor de eengezinshuizen en appartementen geldt dat deze voldoen aan de volgende eisen:

  • de Bouwbesluiteisen zoals van toepassing op de verstrekte omgevingsvergunning
  • de eisen van goed en deugdelijk werk. Onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden geschikt zijn voor het doel waarvoor het is bestemd.

Dit geldt voor de eengezinshuizen en bij appartementen voor zowel privé-gedeelte(n) als gemeenschappelijke gedeelten. En voor het schriftelijk met de bouwondernemer overeengekomen meerwerk.

Over het algemeen bedragen de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg-regeling 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen of een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Deze specifieke onderdelen staan benoemd in bijlage A van de betreffende Woningborg-regeling. Lees meer over garantietermijnen.

In Bijlage A behorende bij de Woningborg Garantie- en waarborgregeling staan de onderdelen benoemd die niet onder de Woningborg-garantie vallen. Te denken valt aan klachten over afwijkende of ontbrekende leveringen, esthetische kwesties, contractuele geschillen over bijvoorbeeld de bouwtijd of de 5%-regeling of klachten die niet te wijten zijn aan de ondernemer. 

U vindt Bijlage A bij de Woningborg Garantie- en waarborgregeling die u hier kunt downloaden. 

Een verborgen gebrek is een gebrek dat de koper redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van ontdekking kon constateren.

Voor een beroep op deze zogenaamde contractuele aansprakelijkheid, moet u zich in de eerste plaats richten tot uw contractspartij in de (koop-/)aannemingsovereenkomst. Heeft u een verborgen gebrek geconstateerd, dan dient u deze binnen een redelijke periode na ontdekking (schriftelijk) aan de ondernemer te melden. Een aansprakelijkstelling kan het beste via een aangetekende brief worden verstuurd. Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk als deze 5,5 jaar na oplevering wordt ingesteld.

Een gebrek is ernstig als het de hechtheid van de constructie of een belangrijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Hiervan wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer het dak op instorten staat en de woning daarmee niet meer bewoonbaar is.