Faillissement aannemer met woning in aanbouw

Wytzejan De Jong Op Bouwplaats 13

Uw aannemer is failliet en uw woning is nog in aanbouw. Een vervelende situatie die veel onzekerheid met zich meebrengt. Gelukkig bent u in het bezit van het Woningborg-certificaat.

Hoe gaat het verder?

Als vast staat dat de aannemer failliet verklaard is (of dat aan hem surseance van betaling is verleend), sturen wij namens u een brief naar de curator (of bewindvoerder) waarin wij hem vragen of uw overeenkomst met de aannemer wel of niet nagekomen wordt. We moeten hem daar een redelijke termijn van 2 á 3 weken voor geven.

Inventarisatie

Bovendien gaan we u vragen ons een aantal stukken aan te leveren ter inventarisatie van de stand van het werk. Dit is bijvoorbeeld een overzicht wat er door de aannemer is gefactureerd en wat u daarvan al wel of niet heeft betaald.

Besluit Curator

Als de curator aangeeft uw overeenkomst na te komen, zal de woning ook onder de verantwoordelijkheid van de curator worden afgebouwd. In het merendeel van de gevallen zal de curator aangeven uw overeenkomst niet te willen nakomen. Dan is Woningborg aan zet.

Afbouw of vergoeding

Inmiddels hopen we via de van u ontvangen gegevens van u als koper een compleet beeld te hebben van de stand van de betalingen ten opzichte van het gepresteerde werk. Woningborg benadert kandidaat aannemers om uit te laten rekenen wat het afbouwen van de woning kost. Wanneer dat inzichtelijk is, zal overeenkomstig de toepasselijke garantie- en waarborgregeling de afweging worden gemaakt of wij de opdracht verstrekken om de woning af te bouwen of dat de door u reeds betaalde termijnen van de aanneemsom aan u worden terugbetaald. In dat laatste geval wordt u zelf verantwoordelijk voor wat er daarna met de woning gebeurt. U kunt bijvoorbeeld zelf een nieuwe aannemer inschakelen.

Indien we besluiten dat Woningborg zorgt dat de woning afgebouwd wordt, komen de extra afbouwkosten daarvan voor rekening van Woningborg en zal er door Woningborg namens u met de nieuwe aannemer een afbouwovereenkomst opgesteld en ondertekend worden waarvan u na ondertekening een exemplaar ontvangt.

Herstart bouw

De periode tussen datum faillissement en het moment van herstart van de bouw kan per situatie verschillen. De ervaring leert dat de bouw pas na enkele maanden herstart kan worden. Uiteraard proberen wij deze tijd zo kort mogelijk te houden.

 

 

 

Veelgestelde vragen

Na de bekendwording van een faillissement stuurt Woningborg een brief aan de curator namens de kopers van de nog in aanbouw zijnde woningen die in het bezit zijn van het Woningborg-certificaat. Hierin vraagt Woningborg aan de curator of de overeenkomst tussen de kopers en de ondernemer wel of niet nagekomen kan worden. Woningborg geeft de curator daar een redelijke termijn van 2 á 3 weken voor.

Geeft de curator aan uw overeenkomst niet verder na te komen, dan is Woningborg aan zet. Wij benaderen kandidaat aannemers om uit te laten rekenen wat het afbouwen van de woning kost. Wanneer dat inzichtelijk is, zal overeenkomstig de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling de afweging worden gemaakt of wij de opdracht verstrekken om de woning af te bouwen of dat de door u reeds betaalde termijnen van de aanneemsom aan u worden terugbetaald.

Als de curator besluit de overeenkomst na te komen, informeert Woningborg de kopers daarover. Daarna zal de curator zelf met de kopers communiceren. Komt de curator de overeenkomst niet na, dan informeert Woningborg de kopers verder over het vervolg.

Nee. Op het moment dat de ondernemer nog bestaat, is het niet de verantwoordelijkheid en taak van Woningborg en/of de makelaar(s) om hierover te communiceren richting kopers. Woningborg kan pas in actie komen op het moment dat de ondernemer door de rechtbank failliet is verklaard.

Gerekend vanaf de datum van het faillissement kan de bouw in de meeste gevallen na 4 tot 6 maanden worden hervat. Dit kan echter afwijken.

Nee. In het geval Woningborg een afbouwregeling treft wordt er niet meer gewerkt met werkbare werkdagen. In plaats daarvan wordt er een uiterste opleverdatum afgesproken, die in overleg met Woningborg wordt bepaald. Woningborg behartigt daarin de belangen van de kopers, zodat de afgesproken uiterste opleverdatum redelijk is.

Nee. De kosten die Woningborg maakt, zijn inbegrepen in de betaalde premie van het afgegeven certificaat en worden dus niet aan de kopers doorberekend.

Woningborg adviseert kopers om dit te bespreken met hun hypotheekadviseur en/of de hypotheekvoorwaarden te checken.

Nee. In geval van afbouw sluit Woningborg namens de kopers een afbouwovereenkomst met de nieuwe ondernemer. Kopers ontvangen hiervan een afschrift per e-mail. 

Nee, niet door Woningborg. In sommige gevallen is het mogelijk dat het bericht dat de ondernemer failliet is, al reden genoeg is voor de geldverstrekker om het bouwdepot te verlengen. 

Deze extra kosten vallen helaas niet onder de dekking van het Woningborg-certificaat. De koper kan deze kosten als vordering ter verificatie indienen bij de curator.

Nee, dit is niet toegestaan.

Voordat betaling van een factuur plaatsvindt, dient de koper er, voor zover mogelijk, op toe te zien dat de gefactureerde werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit staat vermeld in de Algemene Toelichting van uw overeenkomst met de ondernemer. We spreken van een onterechte betaling wanneer de factuur wel is betaald maar de uitgevoerde werkzaamheden, waar de factuur betrekking op heeft, nog niet (geheel) klaar zijn.

In geval van een faillissement inventariseert Woningborg of de stand van de bouw overeenkomt met wat er is gefactureerd. Hiervoor leveren kopers stukken aan bij Woningborg. Pas na de gesprekken met de curator en na de afronding van de inventarisatie van de stukken, kan Woningborg inhoudelijk iets zeggen over de vraag of er facturen onterecht zijn betaald. Hierover wordt dan op individuele basis contact opgenomen met de koper. 

De klacht aan uw opgeleverde woning kan mogelijk onder onze herstelwaarborg vallen. Klik op deze link voor meer informatie over deze waarborg en wanneer hier een beroep op kan worden gedaan.