Zakelijk

Klachten en Bemiddeling

U bent in het bezit van een Woningborg-certificaat. Wat doet u als u een technische klacht heeft in uw woning?

  • Check in de Garantie- en waarborgregeling of het een klacht is die onder garantie valt
  • Zo ja, meld uw klacht schriftelijk bij de ondernemer, liefst via het formulier op onze website zodat er bij ons gelijk een kopie in uw dossier gaat
  • Als de ondernemer niet reageert binnen 4 weken na klachtmelding of de klachten niet binnen 4 weken erkent, adviseren wij u de ondernemer in gebreke te stellen
  • U doet dit schriftelijk en geeft de bouwondernemer een termijn van 1 week om te reageren 
  • Mocht hij de klacht afwijzen, kunt u in overleg met de ondernemer bij ons bemiddeling aanvragen 
  • Als bemiddeling niet mogelijk is, of de bemiddeling heeft niet geleid tot een oplossing, kunt u gebruik maken van de in uw contract met de ondernemer opgenomen geschillenregeling
  • Op basis van deze geschillenregeling kunt u het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter; de procedure bij de RvA is laagdrempelig en kan zonder juridische bijstand worden gevoerd
  • Als in een incidenteel geval de ondernemer het vonnis van de RvA niet of niet tijdig uitvoert, hebt u de mogelijkheid bij ons een beroep op de herstelwaarborg te doen voor die klachten die in het vonnis onder de Garantie- en waarborgregeling zijn toegewezen
Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn