Geschillenregeling

U heeft een verschil van mening met de ondernemer. Uw klacht wordt bijvoorbeeld niet opgelost, ook niet na eventuele bemiddeling door Woningborg. Dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling zoals opgenomen in uw contract met de ondernemer.

Raad van Arbitrage

U kunt uw verschil van mening voorleggen aan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA) of de gewone rechter. Het voordeel van de RvA is, dat de procedure laagdrempelig is en u er geen juridische bijstand voor nodig heeft.

Procedure opstarten

Ga hier direct naar de website van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen

Het vonnis is bindend

Een vonnis van de RvA is bindend voor partijen. Bent u, of de ondernemer, het niet eens met het vonnis, dan is hoger beroep in sommige gevallen mogelijk. Kijk hiervoor in het geschillenreglement.

Hoe de arbiter het geschil afwikkelt

De arbiter toetst het geschil aan:

  1. De overeenkomst die u met de ondernemer heeft afgesloten;
  2. De Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

In de uitspraak geeft de arbiter per geschilpunt aan of het contract is geschonden en/of de Garantie- en waarborgregeling. Als hij een klacht toewijst, wordt ook aangegeven binnen welke termijn welke klacht moet worden opgelost. Maar de wijze van herstel is aan de ondernemer. 

Wat als de ondernemer de uitspraak niet nakomt

Komt de ondernemer de in het vonnis onder de Garantie- en waarborgregeling toegewezen klachten niet na, dan kunt u bij Woningborg een beroep op de herstelwaarborg doen.