5% regeling

Ondanks dat artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek al ruim 15 jaar bestaat, ontvangen wij nog regelmatig vragen van ondernemers over het 5%-opschortingsrecht. 

Mag ik de oplevering weigeren als een koper 5% van de aanneemsom in depot zet bij de notaris voor oplevering?

Nee. Ervan uitgaande dat er door u geen vervangende zekerheid (bankgarantie) is geregeld als in de wet bedoeld, heeft de koper het recht deze depotstorting te doen en geldt dit als betaling.

Maar de laatste termijn van de aanneemsom luidt toch '10% bij oplevering, te betalen vóór oplevering'?

Klopt, maar zoals in de vraag hiervoor aangegeven, geldt de depotstorting als betaling. Dus heeft u de helft van deze termijn ontvangen en de notaris de andere helft, dan is de termijn betaald. Alleen in de situatie dat er (tijdig) door u een vervangende zekerheid is geregeld, zal de koper de volledige termijn aan u betaald moeten hebben voor oplevering.

Mag het depot/de bankgarantie worden geblokkeerd voor punten die niet op het proces-verbaal van oplevering staan?

Ja. De koper kan aan het einde van de 3 maanden na oplevering gebruik maken van zijn opschortingsrecht voor nog openstaande opleverpunten en/of voor punten die hij binnen die 3 maanden bij u heeft gemeld en die in zijn optiek nog niet zijn afgehandeld.

Hoe verhoudt het 'Gereedmelding herstel-formulier' zich tot het depot/de bankgarantie?

Dit formulier speelt geen rol in relatie tot het 5% depot/de bankgarantie. Wordt het formulier door de koper getekend ten teken dat de daarop genoemde opleverpunten zijn afgewikkeld, dan vormt dit geen onderlegger voor vrijval bij de notaris. Er kan immers ook worden/zijn geblokkeerd voor punten die binnen de 3 maanden na oplevering zijn gemeld.

Mag een koper ook blokkeren voor klachten aan de gemeenschappelijke ruimten van een appartementengebouw?

Ja. Jurisprudentie heeft dit in de afgelopen 15 jaar voldoende duidelijk gemaakt.

Wanneer valt het depot vrij/vervalt de bankgarantie?

In beginsel na 3 maanden na oplevering, tenzij de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn opschortingsrecht. In dat geval geeft de wet 2 vrijvalmomenten:

  • de koper stemt schriftelijk in met vrijval van het geblokkeerde depotbedrag/het vervallen van de bankgarantie
  • in een partijen bindende uitspraak is beslist dat het depot/de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is