<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Termijnregelingen eengezinshuizen en appartementsrechten

Op deze pagina vindt u informatie over de termijnregelingen die voor kopers van toepassing zijn voor eengezinshuizen en appartementen.

Termijnregelingen eengezinshuizen

Dat is een regeling waarbij wordt vastgesteld op welk moment de koper welk deel van de aanneemsom betaalt.

De termijnregeling die op de woning van de koper van toepassing is, is afhankelijk van:

 • bouwmethode (bouwlaag voor bouwlaag of gevels later sluiten)
 • aantal woonvloeren
 • toe te passen materiaal van het zogenaamde binnenspouwblad

Met bouwlaag voor bouwlaag bedoelen we de bouwwijze waarbij de dragende wanden, binnenspouwblad, gevelpuien, kozijnen en het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk (buitenspouwblad) bouwlaag voor bouwlaag worden opgetrokken.

Dit betekent dat de termijn na het gereedkomen van de ruwe (eerste/tweede, eventueel derde) verdiepingsvloer pas gedeclareerd mag worden op het moment dat de betreffende ruwe verdiepingsvloer gereed is gekomen (alleen de afwerklaag (zand cement/anhydriet) mag ontbreken), het binnenspouwblad aangebracht is en ook de ruwbouwgevels vanaf de begane grondvloer tot aan de betreffende verdiepingsvloer gereed zijn.

Onder ruwbouw gevels verstaan we het (halfsteens) metselwerk, exclusief voegwerk, maar inclusief de (stel)kozijnen en exclusief de beglazing. Het ontbreken van een enkele laag metselwerk, indien dit noodzakelijk is voor het leggen van de verdiepingsvloer, ontslaat dit de koper niet van de betalingsverplichting.

Hiermee bedoelen we de bouwmethode waarbij de ruwbouw in 2 fasen wordt uitgevoerd. De eerste fase betreft het binnencasco, waarbij de dragende wanden worden geplaatst met daarop de verdiepingsvloer(en). Later wordt dan het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk uitgevoerd (exclusief voegwerk) en worden de (stel)kozijnen aangebracht (exclusief beglazing). Dit gevels sluiten is de tweede fase.

Deze bouwmethode (eerst casco gereed, daarna gevels sluiten) komt bijvoorbeeld voor bij:

 • gietbouw (betoncasco)
 • montagebouw (bouwmuren, binnenspouwbladen en binnenwanden die bestaan uit prefab betonelementen)
 • stapelbouw (ankerloze spouwmuren en binnenspouwbladen van kalkzandsteenelementen)
Extra termijnen

Als eerst het casco gereed is en daarna pas gevels sluiten, is een verandering van de bouwlaag voor bouwlaag termijnregeling nodig met betrekking tot de verdiepingsvloer(en) en het waterdicht maken van het dak van de woning. Deze verandering betekent dat er termijnen bijkomen, namelijk ruwbouw gevels begane grond gereed en ruwbouwgevels verdieping(en) gereed, en dat de percentages veranderen.

De termijnen van de aanneemsom betaalt de koper zodra het genoemde moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan de woning (inclusief aangebouwde bijgebouwen) klaar is. De stand van de bouw van eventuele niet aangebouwde bijgebouwen zoals de carport, garage en berging geldt hierbij niet.

Dit heeft alleen betrekking op de woning waarvoor de overeenkomst is aangegaan en kan worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:

 • het ontgraven van de grond voor funderingswerkzaamheden van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen)
 • het ontgraven van de grond voor funderingswerkzaamheden van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen)
 • de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) gebeuren vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen)
 • de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen)

Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Toelichting behorende bij de modelovereenkomst van Woningborg.

In dit geval ontvangt de koper een rekening als de hele vloer gemaakt is, behalve de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.).

Kanaalplaatdelen en ribcassettedelen

Wanneer bijvoorbeeld de begane grondvloer uit kanaalplaatdelen en ribcassettedelen bestaat, dienen de naden tussen de betreffende delen afgestort te zijn.

Breedplaatvloerdelen

Een verdiepingsvloer bestaat uit breedplaatdelen. De verdiepingsvloer is voorzien van de benodigde wapening en is afgestort, zodat alleen de afwerkvloer nog aangebracht dient te worden. Pas dan mag de termijn na het gereedkomen van de ruwe verdiepingsvloer gedeclareerd worden.

Als deze termijnen zijn opgenomen, mag er worden gefactureerd als:

 • Het buitenspouwblad, bestaand uit metselwerk, is aangebracht: alleen het voegwerk en de beglazing ontbreken
 • Het buitenspouwblad, bestaand uit een ander materiaal (bijvoorbeeld stucwerk) is aangebracht, uitsluitend de beglazing mag ontbreken.

De termijn waterdicht maken van het dak van de woning heeft betrekking op het dak van de woning zelf, en niet op bijvoorbeeld het dak van een losstaande berging en/of garage op hetzelfde perceel.

Het dak van de woning kan als waterdicht worden beschouwd als

 • de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen
 • de eventuele dakkapel en/of het dakraam is aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood
 • de schoorsteen is aangebracht met afdekplaat (indien voorzien)
 • de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht én de dakrandafwerking
 • de goten zijn aangebracht

Dit geldt voor de woning en voor de aangebouwde garage en/of carport en/of berging en/of bijkeuken en erkers voor zover van toepassing tenzij een aangebouwd bijgebouw als meerwerk is overeengekomen.

Toelichting

Als één onderdeel nageleverd wordt als gevolg van beschadiging of breuk mag de termijn niet worden opgeschort. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de complete dakkapel of het complete dakraam. Het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak zien we niet als waterdicht. Ook als de afdekplaat op de schoorsteen ontbreekt is het niet waterdicht.

Er kan worden gefactureerd als de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de begane grondvloer en de verdiepingsvloer(en).

Factureren mag als de ondernemer al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in de gehele woning heeft aangebracht.

Termijnregelingen appartementsrechten

Dat is een regeling waarbij wordt vastgesteld op welk moment de koper welk deel van de aanneemsom betaalt.

De voor appartementen te hanteren termijnregeling is o.a. afhankelijk van het aantal vloeren dat een privé-gedeelte heeft (denk aan maisonnettes).

De termijnen van de aanneemsom mogen worden gefactureerd zodra het daarbij omschreven moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan het hoofdgebouw gereed is. De stand van de bouw van eventuele al dan niet aangebouwde bijgebouwen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Is de termijn aanvang bouw hoofdgebouw opgenomen, dan kan deze pas worden gedeclareerd bij start van een van de volgende momenten:

 • het ontgraven van de grond voor de funderingswerkzaamheden van het gebouw;
 • als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw. Het slaan van de ceremoniële ‘eerste’ paal is geen aanvangsmoment, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen.

Andere werkzaamheden op de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld het slopen van nog aanwezige opstallen, het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand, het boren van de bron(nen) ten behoeve van bijvoorbeeld een WKO-installatie, saneringswerkzaamheden of het inrichten van de bouwplaats, vormen geen basis voor deze termijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Toelichting behorende bij de modelovereenkomst van Woningborg.

Het gaat hierbij om de allerlaagste vloer van het gebouw. Alleen de afwerklaag mag ontbreken. Om deze termijn in rekening te kunnen brengen, zal die laagste vloer ongeveer net zo groot moeten zijn als de daarboven gelegen vloer die normaal gesproken op maaiveldniveau ligt. De vloer van bijvoorbeeld een liftkoker valt daar dus niet onder.

Ook voor deze termijn geldt dat alleen de afwerklaag (bijvoorbeeld zandcement of anhydriet) nog mag ontbreken.

De termijn ‘binnenspouwbladen aangebracht’ mag worden gedeclareerd op het moment dat de binnenspouwbladen, inclusief kozijnen c.q. stelkozijnen (exclusief beglazing), geplaatst zijn.

De termijn buitengevel omvat het ruwe buitenmetselwerk (exclusief glas-, voegwerk en waterslagen), de gevelbeplating, aftimmering en / of buitengevelstucwerk.

Deze termijn heeft betrekking op het dak van het hoofdgebouw en niet op bijvoorbeeld het dak van het al dan niet losstaande eventuele bijgebouw.

Het dak van het hoofdgebouw kan als waterdicht worden beschouwd als:

 • de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen
 • de eventuele dakkapellen en/of dakramen zijn aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood
 • de liftschachtopbouw(en) geplaatst is/zijn en voorzien is/zijn van een waterdichte afwerking
 • de schoorste(e)n(en) is/zijn aangebracht met afdekplaat (indien voorzien)
 • de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht alsmede de dakrandafwerking
 • de goten zijn aangebracht
Toelichting

Opschorten van de termijn mag niet als één onderdeel nageleverd wordt vanwege beschadiging of breuk. Opschorting mag wel als het om een dakkapel of bijvoorbeeld het dakraam gaat. Het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak zien we niet als waterdicht. Ook als de afdekplaat op de schoorsteen ontbreekt, is het niet waterdicht.

Er kan worden gefactureerd als de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de vloer(en) van het privé-gedeelte.

Factureren mag als de ondernemer al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in het gehele privé-gedeelte heeft aangebracht.