Zakelijk

Oplevering en herstel van opleverpunten

Is een voorschouw ook een oplevering? Ben ik verplicht eraan mee te werken?

U bent niet verplicht aan een voorschouw mee te werken en de ondernemer is niet verplicht deze te houden.

Als de ondernemer een voorschouw aanbiedt, raden wij aan er gebruik van te maken. Het geeft u alvast een mogelijkheid gebreken of tekortkomingen te constateren. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid om deze al zo veel mogelijk te verhelpen voor de formele oplevering.

Een voorschouw wordt ook wel vooroplevering genoemd maar heeft geen juridische status.

Wanneer moet de oplevering worden aangekondigd?

De ondernemer moet de oplevering schriftelijk en minimaal 2 weken van te voren aankondigen onder benoeming van datum en tijdstip.

Heb ik als koper invloed op de datum van oplevering?

Nee. Bij uitzondering en alleen in overleg met de ondernemer kunt u afwijken van de opleverdatum die de ondernemer heeft aangekondigd. Wanneer u zelf niet bij de oplevering aanwezig bent, kunt u zich via schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

Wanneer mag ik de oplevering weigeren?

De oplevering van het huis/privé-gedeelte mag u weigeren wanneer het niet voor bewoning geschikt is.

Wanneer is een woning / privé-gedeelte niet voor bewoning geschikt?

Als essentiële zaken niet zijn uitgevoerd. Denkt u aan sanitair & tegelwerk in de badkamer en het toilet dat wel is overeengekomen, maar niet is aangebracht. Of de nutsvoorzieningen die niet functioneren (tenzij het niet aanbrengen / aansluiten het gevolg is van overeengekomen minderwerk).

Of als in een appartementengebouw de gemeenschappelijke gedeelten niet veilig zijn of niet blijvend benut kunnen worden.

De ondernemer weigert mij de sleutels uit te reiken. Mag dat?

Dat mag alleen wanneer u, uitgezonderd de eventuele depotstelling bij de notaris in het kader van de 5% regeling, niet aan uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

Aan wie worden de gemeenschappelijke gedeelten in een appartementengebouw opgeleverd?

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken - ook wel ‘algemene oplevering’ genoemd - vindt plaats aan een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaars. Dit gebeurt nadat rapport is opgemaakt van de eventuele tekortkomingen. Het rapport wordt door alle partijen ondertekend.

Moet de ondernemer alles op het proces-verbaal van oplevering vermelden?

Ja, de ondernemer moet alle tekortkomingen die door of namens u tijdens de oplevering worden geconstateerd, vermelden op het proces-verbaal van oplevering. De ondernemer heeft daarbij wel de mogelijkheid om een voorbehoud te maken bij die punten die hij niet terecht vindt.

Wat kan ik het beste doen als ik krassen in beglazing, sanitair of tegelwerk niet goed kan zien? Bijvoorbeeld wanneer het niet voldoende licht is?

U laat de oplevering gewoon doorgaan en laat op het proces-verbaal van oplevering vermelden dat u de ramen of badkamer & toilet niet heeft kunnen controleren vanwege te weinig licht.

Alleen zult u voor deze punten kort na de oplevering nog een afspraak met de ondernemer moeten maken om de ramen en/of het sanitair en tegelwerk alsnog te inspecteren. Laat u in dat geval de ramen en/of het sanitair ongemoeid, totdat de nieuwe inspectie heeft plaatsgevonden. Als er geen opmerking op het proces-verbaal van oplevering staat over wat u niet kon zien en u beschadigingen in een later stadium meldt, zijn deze punten afwijsbaar.

Ik koop een woning die opleveringsgereed is, maar niet eerder bewoond. Vindt daarbij ook een oplevering plaats?

Ja, ook in dat geval is er een bouwkundige oplevering.

De oplevering vindt plaats op dezelfde dag als de notariële levering, zoals u kunt lezen in de Algemene Voorwaarden van de model koopovereenkomst van Woningborg. Tenzij u in goed overleg een andere opleverdatum afspreekt. Maar laat de notariële levering nooit plaatsvinden voordat de woning aan u is opgeleverd.

Wanneer moeten de bij oplevering geconstateerde punten verholpen zijn?

Binnen 3 maanden na de datum van oplevering moeten alle geconstateerde punten verholpen zijn.

Ik heb geen gebruik gemaakt van het opschortingsrecht en het depotbedrag wordt niet meer geblokkeerd. Is daarmee dan de oplevering afgehandeld?

Nee, ook in het geval dat er geen depotbedrag vaststaat, kan het zijn dat er opleverpunten nog moeten worden opgelost. De ondernemer is dan nog steeds verplicht deze af te handelen. Als hij een voorbehoud heeft gemaakt en partijen komen er in goed onderling overleg niet uit, kan een arbiter of een rechter daarover een oordeel uitspreken. Pas als u de 2e handtekening heeft gezet op het proces-verbaal van oplevering zijn de opleverpunten afgehandeld. Het voor de tweede maal ondertekenen van het proces-verbaal van oplevering (gereedmelding herstel) betekent alleen dat de opleverpunten zijn opgelost maar zegt niets over de stand van zaken bij de punten die binnen drie maanden na oplevering zijn gemeld.

Wat kan ik doen als binnen 3 maanden na oplevering de onvolkomenheden nog niet zijn opgelost?

Zie in de eerste plaats De 5% regeling.

Daarnaast stelt u, kort nadat de 3 maanden voorbij zijn, via een aangetekende brief de ondernemer in gebreke en sommeert hem om alsnog binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld 2 weken de onvolkomenheden te (doen) herstellen. Een kopie van die brief stuurt u, o.v.v. uw certificaatnummer, naar klachten@woningborggroep.nl zodat dit ook in uw Woningborg-dossier komt.

Als na de ingebrekestelling en na het verstrijken van de door u gestelde termijn nog steeds geen afdoende afhandeling van de openstaande opleverpunten volgt, kunt u deze punten ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

De arbiter doet dan ook desgevraagd een uitspraak of de 5% in depot bij de notaris terecht vaststaat en/of het depotbedrag niet te hoog is in verhouding tot de openstaande punten.

In sommige gevallen is het mogelijk voor technische onvolkomenheden in plaats van arbitrage bij Woningborg een bemiddeling aan te vragen