Zakelijk

Meer- en minderwerk

Valt meerwerk onder de Woningborg-garantie?

Ja, mits het meerwerk schriftelijk tussen u en de ondernemer overeengekomen is. Loopt het meerwerk, inclusief de betaling ervan, direct via een derde (zoals de onderaannemer) en niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer, valt dit meerwerk niet onder de Woningborg-garantie.

Hoe verhoudt minderwerk zich tot de Woningborg-garantie?

Wanneer u minderwerk overeenkomt, vallen die onderdelen (inclusief daaruit voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade) niet langer onder de Woningborg-dekking. U krijgt een aanhangsel op het Woningborg-certificaat waarin het minderwerk expliciet van de Woningborg-dekking wordt uitgesloten. De ondernemer sluit ook de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid alsmede de aansprakelijkheid uit hoofde van de Woningborg garantie- en waarborgregeling m.b.t. het minderwerk uit.

Als koper wil ik dat de ondernemer de badkamer in mijn woning casco (dus ook zonder tegelwerk) gaat uitvoeren. Moet de ondernemer mijn verzoek inwilligen?

Nee. Op een aantal gronden kan de ondernemer een verzoek tot wijziging afwijzen. Deze redenen staan in de Algemene Voorwaarden van de Woningborg-modelovereenkomsten.

Bijvoorbeeld wanneer het verzoek, gelet op het stadium van de bouw, ongewenst is. Of wanneer de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan het privé-gedeelte of het gebouw moet voldoen, zoals het Bouwbesluit. Deze bepaalt dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben. Bovendien moet de ondernemer bij een appartementencomplex rekening houden met de belangen van en de risico’s voor de andere appartementseigenaren. Daarnaast speelt het een rol dat u een overeenkomst heeft gesloten waarbij de ondernemer zich verplicht tot realisering van een complete woning. Wanneer een van de partijen de al gesloten overeenkomst wil wijzigen, is daarvoor instemming van de andere partij nodig.