Zakelijk

Faillissement

Wat is de rol van Woningborg bij een faillissement? Is Woningborg verantwoordelijk voor het zoeken van een (nieuwe) aannemer voor de afbouw?

Na de bekendwording van een faillissement stuurt Woningborg een brief aan de curator namens de kopers van de nog in aanbouw zijnde woningen. Hierin vraagt Woningborg aan de curator of de overeenkomst tussen de kopers en de ondernemer wel of niet nagekomen kan worden. Woningborg geeft de curator daar een redelijke termijn van 2 á 3 weken voor.

In het geval dat de curator besluit dat hij/zij niet in staat is om uw woning af te bouwen, gaat Woningborg op zoek naar een nieuwe ondernemer. Woningborg onderzoekt wat, binnen de kaders van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling, de volgende stappen gaan worden.

Als er geluiden gaan dat een ondernemer in zwaar weer verkeert, informeert Woningborg kopers daar dan over?

Op het moment dat de ondernemer nog bestaat, is het niet de verantwoordelijkheid en taak van Woningborg en/of de makelaar(s) om hierover te communiceren richting kopers. Woningborg kan pas in actie komen op het moment dat de ondernemer door de rechtbank failliet is verklaard.

Gaat Woningborg, direct nadat een faillissement bekend is geworden, op zoek naar een ondernemer die de bouw wil overnemen?

Nee, Woningborg is verplicht te wachten op het bericht van de curator dat de overeenkomst van de kopers met de ondernemer wel of niet nagekomen wordt. Woningborg kan en mag tot die tijd dan ook nog niets doen.

Wat is de verwachtte vertraging in de bouw door een faillissement?

Gerekend vanaf de datum van het faillissement kan de bouw in de meeste gevallen na 4 tot 6 maanden worden hervat. Dit kan echter afwijken.

Blijft het oorspronkelijke overeengekomen aantal werkbare werkdagen van toepassing? Neemt de ondernemer die de bouw overneemt deze over?

Bij het treffen van een afbouwregeling valt de eerste 10% bouwtijdoverschrijding niet onder de dekking van het certificaat. Daar waar bijvoorbeeld 250 werkbare werkdagen zijn overeengekomen, gaat men bij het vaststellen van de ingang van de gefixeerde schadevergoeding uit van 275 werkbare werkdagen.

Bij de herstart van de bouw onder het Woningborg-certificaat wordt er niet gewerkt met werkbare werkdagen. In plaats daarvan wordt er een uiterste opleverdatum afgesproken, die in overleg met Woningborg wordt bepaald. Woningborg behartigt daarin de belangen van de kopers, zodat de afgesproken uiterste opleverdatum redelijk is.

Hoe worden de kopers verder geïnformeerd na het besluit van de curator?

Als de curator besluit de overeenkomst na te komen, informeert Woningborg de kopers daarover. Daarna zal de curator zelf met de kopers communiceren. Komt de curator de overeenkomst niet na, dan informeert Woningborg de kopers verder over het vervolg.

Zijn er kosten voor de kopers die Woningborg doorberekent?

De kosten die Woningborg maakt, zijn inbegrepen in de betaalde premie van het afgegeven certificaat. Dit betekent dat er geen sprake is dat Woningborg gemaakte kosten doorberekent aan de kopers.

Dat is echter anders wanneer kopers, mogelijk ten onrechte, termijnen van de aanneemsom betaalden aan de gefailleerde ondernemer. Voordat betaling van een factuur plaatsvindt, dient de koper er, voor zover mogelijk, op toe te zien dat de gefactureerde werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit staat vermeld in de Algemene Toelichting van uw overeenkomst met de ondernemer. We spreken van een onterechte betaling wanneer de factuur wel is betaald maar de uitgevoerde werkzaamheden, waar de factuur betrekking op heeft, nog niet (geheel) klaar zijn.

In geval van een faillissement inventariseert Woningborg of de stand van de bouw overeenkomt met wat er is gefactureerd. Hiervoor leveren kopers stukken aan bij Woningborg. Pas na de gesprekken met de curator en na de afronding van de inventarisatie van de stukken, kan Woningborg inhoudelijk iets zeggen over de vraag of er facturen onterecht zijn betaald. Hierover wordt dan op individuele basis contact opgenomen met de koper.

Moeten de geldverstrekkers van de kopers op de hoogte worden gesteld van het faillissement?

Woningborg adviseert kopers om dit te bespreken met hun hypotheekadviseur en/of de hypotheekvoorwaarden te checken.

 

Moeten kopers opnieuw een contract sluiten en naar de notaris als er een nieuwe ondernemer is gevonden die de bouw overneemt?

Nee. In geval van afbouw sluit Woningborg namens de kopers een afbouwovereenkomst met de nieuwe ondernemer. Kopers ontvangen hiervan een digitaal exemplaar per e-mail. Er volgt dan een kennismakingsgesprek tussen de kopers en de nieuwe ondernemer. 

Wordt er een officieel bewijs verstrekt aan de hypotheekgever om het bouwdepot te kunnen verlengen?

In sommige gevallen is het mogelijk dat het bericht dat de ondernemer failliet is, al reden genoeg is voor de geldverstrekker om het bouwdepot te verlengen. Zodra er een nieuwe ondernemer is gevonden, krijgen kopers een exemplaar van de afbouwovereenkomst. Vaak wil de geldverstrekker hier dan een kopie van ontvangen.

Waar kunnen de kopers terecht voor declaratie van andere aan de koop gerelateerde kosten? Te denken valt aan kosten uitloop overbruggingshypotheek, depotrente, tijdelijke huisvesting, kosten voor de opslag bestelde meubelen/keuken/kasten etc.

Deze extra kosten vallen helaas niet onder de dekking van het Woningborg-certificaat. De koper kan deze kosten als vordering ter verificatie indienen bij de curator.

Kan/mag een appartement/woning tussentijds worden verkocht indien er (nog) geen nieuwe aannemer is gevonden?

Nee, dit is niet toegestaan.