Zakelijk

Garantietermijnen

3 maanden na oplevering van de woning gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar. Voor ernstige gebreken die de constructie in gevaar brengen, is de termijn 10 jaar. Een aantal onderdelen van de woning kent een kortere garantietermijn of is uitgesloten van de regeling.

Verkorte garantietermijnen of klachten die zijn uitgesloten van garantie

Beglazing

Conform regeling 2020/2021 geldt: Uitgesloten, tenzij er sprake is van een technisch onjuiste constructie. Voor de isolerende werking geldt voor isolatieglas een garantietermijn van 6 jaar. 

Conform regeling 2010 en 2016 geldt: Uitgesloten, tenzij er sprake is van een technisch onjuiste constructie. Voor de isolerende werking geldt voor isolatieglas een garantietermijn van 3 jaar.

Binnenriolering

De garantietermijn is 6 jaar, lopend tot 50 cm buiten de gevellijn.

Buitenriolering

De garantietermijn is 2 jaar, gerekend vanaf 50 cm buiten de gevellijn tot aan de erfgrens.

Dakbedekking

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief dakgoten. Als het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud niet aantoonbaar is uitgevoerd, geldt een garantietermijn van 3 jaar.

In regeling 2020/2021 is deze beperkte termijn komen te vervallen en geldt dat, indien geen onderhoud is uitgevoerd zoals omschreven, de garantie komt te vervallen. 

Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen)

Uitgesloten, voor zover niet strijdig met de eis van goed en deugdelijk werk.

Hang- en sluitwerk

De garantietermijn is 1 jaar. Dit geldt ook voor bijbehorend mechanisme, tochtstrippen en/of –borstels, brievenbussen en postkasten.

Hekwerken (gemeenschappelijke gedeelten van appartementsgebouwen)

De garantietermijn is 2 jaar. Dit geldt voor (toegangs-)hekken, trap-, balkon- en galerijhekken, én voor garagedeuren en afsluitbomen.

Hoofddraagconstructie

De garantietermijn is 10 jaar. Dit geldt voor ernstig constructieve gebreken aan de fundering, het casco of de hoofddraagconstructie (instorting of dreigende instorting en onbewoonbaarheid).

Huistelefoon (videofoon), belinstallatie, deuropener en alarminstallatie

De garantietermijn is 6 maanden.

Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra)

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief loze leidingen en datacommunicatie.

Kromtrekken deuren en ramen (meer dan 10 mm)

De garantietermijn is 1 jaar. Deze gaat 1 jaar na ingangsdatum van de algemene garantietermijn in. Voor hinderlijke gevolgen (ook bij minder dan 10 mm) geldt een termijn van 6 jaar.

Lekkages

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief gevolgschade die onvermijdbaar is, met een oorzakelijk verband.

(Mechanische) ventilatie

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief ventilatieroosters.

(Mechanische) beschadigingen

Uitgesloten, tenzij het een gevolg is van een onder de garantie vallend gebrek.

Sanitair

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief montagemiddelen.

Scheuren

Uitgesloten zijn scheuren die het gevolg zijn van droog- of verhardingskrimp of invloed van buitenaf. Tenzij deze afbreuk doen aan de degelijkheid: de scheurwijdte is meer dan 0,5 mm, scheuren zijn op oneigenlijke plaatsen en als het materiaal afbrokkelt. In dat geval is de garantie 6 jaar, inclusief gevolgschade.

Schilderwerk

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief silicaatverf op metsel- en betonwerk (keim). Wanneer de oorzaak bouwkundig is, geldt 6 jaar garantie.

Stormschade

Uitgesloten. Dit is schade door wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 14 m/s, dat is windkracht 7 of hoger op de Schaal van Beaufort.

Voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin)

Uitgesloten, behalve tuinmuren en gemetselde windschermen die constructief met de woning zijn verbonden. In dat geval geldt 6 jaar garantie.

Bergingen en andere op zichtzelf staande of aangebouwde opstallen, welke op hetzelfde erf zijn gesitueerd, vallen onder de 6 jaars garantietermijn.

Meer informatie

Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn