Zakelijk

Termijnregelingen appartementsrechten

Wat is een termijnregeling?

Dat is een regeling waarbij wordt vastgesteld op welk moment u welk deel van de aanneemsom betaalt.

Waarvan is de termijnregeling afhankelijk?

De voor appartementen te hanteren termijnregeling is o.a. afhankelijk van het aantal vloeren dat een privé-gedeelte heeft (denk aan maisonnettes).

Wanneer mag welke termijn worden gefactureerd?

De termijnen van de aanneemsom mogen worden gefactureerd zodra het daarbij omschreven moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan het hoofdgebouw gereed is. De stand van de bouw van eventuele al dan niet aangebouwde bijgebouwen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Wat is de termijn aanvang bouw gebouw?

“Is de termijn aanvang bouw gebouw opgenomen, dan kan deze pas worden gedeclareerd bij start van een van de volgende momenten:

  • het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van het gebouw bevindende bron ten behoeve van (bijvoorbeeld) een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot de verplichtingen van de ondernemer behoren op basis van de overeenkomst tussen de ondernemer en de verkrijger);
  • het ontgraven van de grond voor de funderingswerkzaamheden van het gebouw;
  • als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw. Het slaan van de ceremoniële ‘eerste’ paal is geen aanvangsmoment, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen."

Andere werkzaamheden op de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld het slopen van nog aanwezige opstallen, het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand, saneringswerkzaamheden of het inrichten van de bouwplaats, vormen geen basis voor deze termijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de Algemene Toelichting behorende bij de modelovereenkomst van Woningborg.”

Wat is de termijn gereedkomen ruwe laagste vloer?

Het gaat hierbij om de allerlaagste vloer van het gebouw. Alleen de afwerklaag mag ontbreken. Om deze termijn in rekening te kunnen brengen, zal die laagste vloer ongeveer net zo groot moeten zijn als de daarboven gelegen vloer die normaal gesproken op maaiveldniveau ligt. De vloer van bijvoorbeeld een liftkoker valt daar dus niet onder.

Wat is de termijn gereedkomen ruwe vloer privé-gedeelte?

Ook voor deze termijn geldt dat alleen de afwerklaag (bijvoorbeeld zandcement of anhydriet) nog mag ontbreken.

Wat is de termijn binnenspouwbladen privé-gedeelte aangebracht?

De termijn ‘binnenspouwbladen aangebracht’ mag worden gedeclareerd op het moment dat de binnenspouwbladen, inclusief kozijnen c.q. stelkozijnen (exclusief beglazing), geplaatst zijn.

Wat is de termijn buitengevel privé-gedeelte aangebracht?

De termijn buitengevel omvat het ruwe buitenmetselwerk (exclusief glas-, voegwerk en waterslagen), de gevelbeplating, aftimmering en / of buitengevelstucwerk.

Wat is de termijn dak hoofdgebouw waterdicht?

Deze termijn heeft betrekking op het dak van het hoofdgebouw en niet op bijvoorbeeld het dak van het al dan niet losstaande eventuele bijgebouw.

Het dak van het hoofdgebouw kan als waterdicht worden beschouwd als:
• de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen
• de eventuele dakkapellen en/of dakramen zijn aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood
• de liftschachtopbouw(en) geplaatst is/zijn en voorzien is/zijn van een waterdichte afwerking
• de schoorste(e)n(en) is/zijn aangebracht met afdekplaat (indien voorzien)
• de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht alsmede de dakrandafwerking
• de goten zijn aangebracht

Toelichting

Opschorten van de termijn mag niet als één onderdeel nageleverd wordt vanwege beschadiging of breuk. Opschorting mag wel als het om een dakkapel of bijvoorbeeld het dakraam gaat. Het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak zien we niet als waterdicht. Ook als de afdekplaat op de schoorsteen ontbreekt, is het niet waterdicht.

Wat is de termijn aanbrengen van de dekvloeren?

Er kan worden gefactureerd als de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de vloer(en) van het privé-gedeelte.

Wat is de termijn stuc-, spuit- en tegelwerk?

Factureren mag als de ondernemer al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in het gehele privé-gedeelte heeft aangebracht.

Wanneer in het privé-gedeelte én geen stucwerk én geen spuitwerk én geen tegelwerk wordt aangebracht (ongeacht of dat dat het gevolg is van overeengekomen minderwerk of niet), kan deze termijn vervallen en het ‘vrijkomende’ percentage gelijkelijk worden verdeeld over de termijn dekvloeren aangebracht en de oplevertermijn. Wanneer het stucwerk en / of het spuitwerk en / of het tegelwerk onder het overeengekomen meerwerk valt, geldt daarvoor een andere betalingsregeling (25% bij opdracht en 75% bij het gereedkomen van het meerwerk) en mag u de betaling van de termijn “na het gereedkomen van het stuc-, spuit en tegelwerk” niet ophouden.