Bouw en bouwtijd

Wanneer is er sprake van start bouw bij eengezinshuizen?

Start bouw in de Algemene voorwaarden

In de Woningborg model(koop-/)aannemingsovereenkomsten is per 1 januari 2020 het startmoment van de bouwtijd voor ééngezinshuizen gewijzigd. Het aantal werkbare werkdagen moet vanaf 1 januari 2020 gerekend worden vanaf de aanvang van de bouw van de woning.

Als aanvang bouw complex in geval van vrijstaande woningen geldt:
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de eerste woning van het complex; of
• het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning (of percelen van het betreffende blok woningen) bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
• start van het heiwerk van de eerste woning van het complex, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Als aanvang bouw complex in geval van geschakelde woningen geldt:
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het eerste blok woningen van het complex; of
• het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning (of percelen van het betreffende blok woningen) bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
• start van het heiwerk van het eerste blok woningen in het complex, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Zie de Algemene Voorwaarden voor de model koop-/aannemingsovereenkomst en de model aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw). Hier wordt gesproken van bouw van het complex waarvan de woning deel uit maakt. Onder complex wordt verstaan: het aantal woningen dat onderdeel uitmaakt van het totale bouwplan, waarbij geldt dat wanneer een groter bouwplan gefaseerd wordt gerealiseerd, de term complex zich toespitst op de betreffende fase.

Start bouw in het artikel Termijnen en betalingsregeling in de overeenkomst
Deze termijn kan in geval van vrijstaande woningen worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:

• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de specifieke woning; of
• het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
• start van het heiwerk van de specifieke woning, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

Deze termijn kan in geval van geschakelde woningen worden gedeclareerd bij een van de navolgende aanvangsmomenten:
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de specifieke woning; of
• het boren c.q. slaan van een zich onder het perceel van de woning bevindende bron t.b.v. bijvoorbeeld een WKO installatie (indien deze werkzaamheden tot uw verplichtingen behoren); of
• start van het heiwerk van de specifieke woning, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

In de meeste gevallen is start bouw in de zin van de Algemene Voorwaarden dus op een ander moment dan start bouw in de zin van de termijnregeling.

Wanneer is er sprake van start bouw bij een appartementengebouw?

Als Aanvang bouw hoofdgebouw geldt:
• het ontgraven van de grond voor de funderingswerkzaamheden van het gebouw; of
• start van het heiwerk van het gebouw, als de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond.

De ondernemer is na ondertekening van de overeenkomst niet tijdig gestart met de bouw. Wat nu?
  • Lees uw overeenkomst na of er opschortende voorwaarden zijn opgenomen
  • Zo ja: controleer of het artikel Werkbare dagen en oplevering uit de Algemene Voorwaarden daarin specifiek mee wordt opgeschort
  • Zo ja: dan gaat de termijn voor start bouw niet in na ondertekening van de overeenkomst, maar vanaf het moment dat aan de laatste van alle opschortende voorwaarden is voldaan
  • Zo nee: lees het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden wat u in dat geval kunt doen
In de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat de bouw regelmatig moet worden voortgezet. Wat is regelmatig?

Het begrip regelmatig is een subjectief begrip en daardoor moeilijk concreet te bepalen. In een project van meerdere woningen wordt meestal volgens een bepaalde bouwstroom gebouwd. Hierdoor kan er aan uw woning even niets gebeuren, terwijl er elders in het project wel activiteiten zijn. Een arbiter of rechter zal in een dergelijke situatie niet snel oordelen dat er sprake is van een niet regelmatige voortzetting van de bouw.

Is de op te nemen bouwtijd aan een maximum aantal dagen gebonden?

De bouwtijd in de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg wordt uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. Woningborg schrijft niet voor hoeveel dagen er opgenomen mogen worden, dat mag de ondernemer zelf bepalen.
Bij individuele opdrachtbouw (kavelbouw) kan het voorkomen dat de bouwtijd wordt uitgedrukt in een uiterste opleverdatum in plaats van in werkbare werkdagen.

Wanneer is er sprake van een onwerkbare werkdag?

Een werkdag is onwerkbaar als er gedurende tenminste 5 uren niet kan worden gewerkt door het grootste deel van de werknemers of machines. Meestal maken weersomstandigheden een werkdag onwerkbaar (denk aan vorst, harde wind of regen). Niet als werkdagen worden o.a. beschouwd de officiële rust- en feestdagen.

Zie het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

Houdt Woningborg voor een bouwproject het aantal werkbare werkdagen bij?

Nee

Kan het staatje in de Garantie- en waarborgregeling als uitgangspunt worden genomen voor het bepalen van het concrete aantal werkbare werkdagen?

Nee. Het staatje maakt onderdeel uit van de insolventiewaarborg van Woningborg en is alleen bedoeld voor Woningborg in het geval wij een afbouwregeling treffen als gevolg van een faillissement.

Wat als de overeengekomen bouwtijd wordt overschreden?

Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de ondernemer zonder ingebrekestelling tot aan de feitelijke dag van oplevering per kalenderdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 0,25‰ van de koop-/aanneemsom (in geval van een koop-/aannemingsovereenkomst) dan wel van de aanneemsom (in geval van een aannemingsovereenkomst).

Mag ik de gefixeerde schadevergoeding wegens bouwtijdoverschrijding verrekenen met de nog verschuldigde termijn(en) van de aanneemsom?

Wij adviseren om alleen te verrekenen als u met de ondernemer overeenstemming heeft over het te verrekenen bedrag. Verrekent u namelijk zonder overeenstemming, dan loopt u het risico dat de woning niet aan u wordt opgeleverd, omdat u niet alle verschuldigde termijnen heeft betaald.
Stel dat u van mening bent dat er sprake is van 20 dagen overschrijding en de ondernemer is van mening dat het maar om 10 dagen gaat. In onze optiek heeft u op dat moment overeenstemming over die 10 dagen en zou het daarmee corresponderende boetebedrag verrekend moeten kunnen worden met de nog verschuldigde termijn(en). Voor de overige 10 dagen zult u dan na oplevering van de woning uw gelijk moeten proberen te halen.

Zie het artikel Werkbare werkdagen en oplevering in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

De ondernemer wijkt tijdens de bouw af van de verkoopstukken. Mag dat?

Ja, de ondernemer mag wijzigingen doorvoeren waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt. Maar hoe noodzakelijk ook, de wijziging mag geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien of bruikbaarheid van de woning.
Bent u lid van consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis en/of heeft u een rechtsbijstandsverzekering voor eigen woningbezit, dan adviseren wij u contact met deze organisatie(s) op te nemen indien u te maken heeft met een (al dan niet noodzakelijke) wijziging waarmee u het niet eens bent. Zij kunnen u dan adviseren hoe u het beste kunt handelen en staan u zo nodig daarin bij. Woningborg kan u in deze situatie niet van dienst zijn.

Zie het artikel Wijzigingen op initiatief van de ondernemer in de Algemene Voorwaarden van de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

Heeft Woningborg tijdens de bouw een controlerende taak?

Nee. Tijdens de bouw komt Woningborg alleen in beeld als de ondernemer failliet gaat.