Zakelijk

Garantietermijnen en aansprakelijkheden na oplevering

Waar vind ik de garantietermijnen en aansprakelijkheden van de ondernemer?

In het artikel Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de ondernemer in de Algemene Voorwaarden van de modelovereenkomsten van Woningborg N.V. en de garantietermijnen in uw Garantie- en waarborgregeling, bijlage A. Zie ook het verkorte overzicht

Wat is een ernstig gebrek?

Een gebrek is ernstig als het de hechtheid van de constructie of een belangrijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Hiervan wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer het dak op instorten staat en de woning daarmee niet meer bewoonbaar is.

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is een gebrek dat u redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van ontdekking kon constateren.

Hoe en tot wanneer kan ik de ondernemer aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek?

Voor een beroep op deze zogenaamde contractuele aansprakelijkheid, moet u zich in de eerste plaats richten tot uw contractspartij in de (koop-/)aannemingsovereenkomst. Heeft u een verborgen gebrek geconstateerd, dan dient u deze binnen een redelijke periode na ontdekking (schriftelijk) aan de ondernemer te melden. Een aansprakelijkstelling kan het beste via een aangetekende brief worden verstuurd. Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk als deze 5,5 jaar na oplevering wordt ingesteld.

Hoe lang zijn de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Over het algemeen bedragen de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg-regeling 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen of een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Deze specifieke onderdelen staan benoemd in bijlage A van uw Woningborg-regeling. Lees meer over garantietermijnen