Zakelijk

Naar aanleiding van een vonnis

Ten aanzien van een vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) kunt u een beroep op de herstelwaarborg van Woningborg doen, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • De RvA heeft ten aanzien van een of meerdere klachten geoordeeld dat deze een schending opleveren van de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is en daarbij aangegeven wat, en binnen welke termijn, de ondernemer moet afhandelen
  • De ondernemer heeft deze onder de Garantie- en waarborgregeling toegewezen klachten niet binnen de in het vonnis benoemde termijn afgehandeld
  • Het schriftelijke beroep op de waarborg met betrekking tot deze toegewezen, niet afgehandelde, garantieklachten moet binnen 1 jaar na vonnisdatum door Woningborg zijn ontvangen

EEN BEROEP OP DE HERSTELWAARBORG VAN WONINGBORG IS NIET MOGELIJK:

  • Bij een vonnis van de gewone rechter
  • Als er meer dan 2 jaar is verstreken tussen uw eerste klachtmelding bij de ondernemer en het moment dat u het geschil bij de RvA aanhangig heeft gemaakt
  • Wanneer het gaat om zaken die niet onder de Garantie- en waarborgregeling vallen

UITVOERING VAN DE HERSTELWAARBORG

Zodra we uitvoering gaan geven aan de herstelwaarborg, hebben wij de keuze om herstel in natura uit te laten voeren of herstelkosten aan u te vergoeden

Voor de volledige tekst van het beroep op de herstelwaarborg verwijzen wij u naar de voor u toepasselijke Garantie- en waarborgregeling

Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn