Veelgestelde vragen overmacht, onwerkbare dagen, acceptatie en oplevering inzake Coronavirus

17 maart 2020
Kan bij vertraging in de bouw vanwege het coronavirus door de ondernemer een beroep worden gedaan op overmacht?

De ondernemer heeft een contract met de opdrachtgever. Woningborg is niet bevoegd om daar een beslissing over te nemen.

In het algemeen geldt wel dat een ondernemer zich met een grote kans op succes op overmacht kan beroepen indien sprake is van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de ondernemer ligt en die de ondernemer niet had kunnen voorzien.

 

Hebben de maatregelen tegen het Coronavirus impact op het aanmelden van nieuwe plannen?
De bedrijfsvoering van Woningborg gaat door. Met behulp van thuiswerken en een kernbezetting zorgen wij er voor dat processen doorlopen. 
Het is echter onzeker hoe lang de Coronacrisis gaat duren en wat de uitwerking hiervan is op de bouw. Op dit moment vinden op de bouwplaatsen nog werkzaamheden plaats. Maar het kan niet worden uitgesloten dat ook bouwplaatsen worden gesloten of stilvallen wegens gebrek aan personeel of materiaal. Het in de huidige situatie opstarten van een nieuwe bouwlocatie moet daarom weloverwogen worden gedaan.
Wij zien het als een belangrijke maatschappelijke taak om in deze onvoorspelbare tijd klaar te staan voor bouwondernemingen en kopers. Op korte én lange termijn. Om continuïteit te kunnen waarborgen zullen wij de nieuwe risico’s van deze uitzonderlijke situatie moeten meenemen in het accepteren van plannen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste plancoördinator. Het liefst via mail, zodat zij contact met u kunnen opnemen vanaf hun thuiswerkplek.

 

Leidt het Coronavirus tot onwerkbare werkdagen?

In de Algemene Voorwaarden bij de modelovereenkomsten wordt de volgende definitie van een onwerkbare werkdag gegeven:

'Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen alsmede de door de directie van de ondernemer in overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen en andere roostervrije dagen.' 

Als door overheidsvoorschriften en/of -maatregelen en/of -adviezen(bijvoorbeeld het advies om binnen te blijven bij een lichte verkoudheid) het grootste deel van de werknemers of machines gedurende ten minste 5 uren niet kan werken op of aan het project, zou het mits voldoende onderbouwd, verdedigbaar kunnen zijn om hiervoor onwerkbare werkdagen te schrijven. Hierbij wordt opgemerkt dat niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat een arbiter of een rechter dezelfde mening zal hebben, omdat het een unieke situatie betreft. Het toepassen blijft een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf.

 

De reeds aangekondigde oplevering van de woning moet, ten gevolge van overheidsvoorschriften en/of -maatregelen en/of -adviezen vanwege het Coronavirus, worden opgeschort. Is de (gefixeerde) schadevergoeding uit de Algemene Voorwaarden van toepassing?

In de uitzonderlijke situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, kan het een suggestie zijn om een voorbehoud te maken bij het versturen van de uitnodiging voor de oplevering. Deze uitnodiging dient 14 dagen van tevoren verstuurd te worden. Dat voorbehoud kan zijn, dat de bepaling over de (gefixeerde)schadevergoeding niet van toepassing is, wanneer de oplevering door overheidsvoorschriften en/of -maatregelen en/of -adviezen in verband met het Coronavirus niet door kan gaan. Ook hier is niet met zekerheid te zeggen dat deze zienswijze in stand blijft in een eventuele procedure. Het blijft ook hier een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf.

In het algemeen is het vanzelfsprekend aan te raden in ieder geval een goede vastlegging te maken van de ontwikkelingen van de projecten en de oorzaken die vertraging ten gevolge hebben.