Riolering Woningborg 2.jpg

Verstopte riolering

17 september 2018

Een klacht over een verstopte riolering blijkt terecht. Herstel is disproportioneel maar er volgt wel een veroordeling.

Klachtomschrijving

Vrij snel na de oplevering van een woning ontstaat opborrelend water in de afvoeren van de riolering. De bewoners constateren stankoverlast.

Actie van de kopers

Nadat de kopers de klacht ontdekken, laten ze de leidingen inspecteren met een camera. Conclusie: er zit een tegenschot in de ingestorte rioolleiding.

Standpunt ondernemer

De ondernemer wijt de verstopping aan de kopers en wijst de verantwoordelijkheid af omdat zij vetresten zouden hebben doorgespoeld.

Arbitrage

De arbiter beoordeelt de klacht op verzoek van beide partijen. Hij schakelt een externe deskundige in. Deze constateert geen gebreken aan de riolering, behalve een vanaf boven in de hoofdleiding stekende leiding. Dit kan tot verstopping leiden.

De arbiter volgt het standpunt van zijn deskundige en stelt dat er een verhoogd risico is op verstopping door de onjuiste uitvoering. Er is dus sprake van een doorstekende leiding vanaf de bovenkant van de riolering.

Praktisch herstel geen optie

Praktisch herstel betekent dat de aannemer de ingestorte leiding, vloerafwerking en de vloerverwarming moet verwijderen. Vanwege noodzakelijk freeswerk bestaat er kans op extra schade aan de riolering. De arbiter noemt dergelijk herstel disproportioneel.
De arbiter benoemt een alternatieve oplossing voor de verstoppingsproblemen. Eén keer per 3 jaar moeten de bewoners de riolering reinigen. Hij gaat ervan uit dat de bewoners minimaal en incidenteel vetten door de gootsteen spoelen.

Toewijzing

De arbiter wijst de primaire vordering van herstel af maar vindt een vergoeding wel redelijk. Hij gaat uit van een periodieke reiniging gedurende 30 jaar. Als tegemoetkoming in de kosten wijst hij € 3.000 toe, terwijl de koper € 5.000 had geëist.

Ook wijst de arbiter € 1.157 toe voor extern onderzoek en voor het verhelpen van de oorspronkelijke verstopping. De vordering voor gederfd woongenot door stankoverlast wijst de arbiter af omdat voldoende onderbouwing ontbreekt.

Wel legt de arbiter een rentevergoeding op aan de ondernemer. Deze geldt vanaf het moment van de klachtmelding van meer dan een jaar geleden.

Totale kosten

Tenslotte komen ook de procedurekosten van € 8.778 volledig voor rekening van de ondernemer. Daarmee bedragen zijn totale kosten minstens € 12.900.

RvA-Vonnis 81098

 

Afvoerleidingen op afschot. Ze zijn met afstandhouders ondersteund én met een band vastgezet op de constructievloer zodat opdrijven of verzakken (het ontstaan van een zonk) bij het afstorten wordt voorkomen.

Advies en aandachtspunten

1. Ontwerp

 • Houd altijd zoveel mogelijk rekening met de uitvoerbaarheid van onderhoud en herstel bij calamiteiten en beperk zo toekomstige kosten.
 • Zorg dat rioleringsleidingen onder een vloerveld gemakkelijk bereikbaar zijn; pas altijd een kruipruimte met kruipluik toe.

2. Uitvoering

 • Stort bij voorkeur geen rioleringsleidingen in (begane grond)vloeren.
 • Als leidingen wel worden ingestort, besteed bij de uitvoering dan extra aandacht aan:
  • Leidingen. Hebben ze voldoende bevestiging en ondersteuning?
  • Storten. Voorkom opdrijven en het ontstaan van zonken.
  • Obstakels en belemmeringen in de volledige buisdiameter.

3. Klachtbehandeling

 • Laat kopers bij verstoppingen in rioleringsleidingen eerst een ontstoppingsbedrijf inschakelen. Als daaruit blijkt dat het euvel aan de ondernemer te wijten is, draag dan de onderzoeks- en herstelkosten.
 • Neem snel actie en beperk overlast en irritatie. Het voorkomt eventuele extra kosten zoals rentevergoedingen.
 • Praktisch herstel kan disproportioneel zijn. Dit hangt af van beschikbare acceptabele alternatieven.
 • Periodiek doorspoelen van een riolering kan toekomstige verstoppingen voorkomen. Let bij het vaststellen van een redelijke financiële compensatie op de reinigingsfrequentie en de looptijd van het reinigingsproces.