informatieplicht.jpg

Informatie- en onderzoeksplicht, hoe ver gaat u?

16 april 2019

Regelmatig krijgen we bij Woningborg de vraag van een ondernemer hoe ver zijn informatie- en onderzoeksplicht reikt. De ins & outs.

De koper is leek

In de relatie tussen een particuliere opdrachtgever (koper) en een ondernemer wordt de koper als leek beschouwd en de ondernemer als deskundige. Jurisprudentie rekent het tot de plicht van de ondernemer om goede voorlichting te geven. Hij is verantwoordelijk voor correcte en eenduidige informatie. Bij leveringsgeschillen is het beoordelingskader de overeengekomen informatie in tekst en op tekening. Wanneer de tekst en tekening tegenstrijdigheden bevatten, is de tekst normaliter leidend.

Waarom informatie geven?

Ook bij garantiegebreken is informatieverstrekking van belang. De garantie betreft de functionaliteit van het geleverde. Daarom geeft u als bouwonderneming informatie aan de koper over de gebruiksmogelijkheden en onderhoud. Deze service is niet alleen fijn voor de koper, maar is ook voor u zelf van belang. Want stel dat er een geschil ontstaat over een klacht en u wilt afwijzen omdat de koper geen of onvoldoende onderhoud heeft gepleegd. Dat kan alleen als u vooraf een helder onderhoudsadvies heeft verstrekt. Bovendien moet het gebrek aan onderhoud dan ook nog de oorzaak zijn van het gebrek.

Klachten voorkomen

Tijdig de juiste informatie geven kan vragen van kopers voorkomen en klachten en discussies beperken. Daarom is het zinvol tips en adviezen over het gebruik van de woning te bundelen en deze, indien nodig, projectgericht aan te vullen. Denk hierbij aan gebruikshandleidingen voor de installaties, maar ook aan hoe een koper de woning dient te ventileren en aan de (on-)mogelijkheden voor het afwerken van de woning. Geef bijvoorbeeld de plaats van een dilatatienaad aan, zodat de koper daar bij het afwerken van de wanden rekening mee kan houden. Op onze website staat een algemene onderhoudsbrochure. Hier kunt u kopers ook naar verwijzen.

Onderzoeksplicht na klachtmelding

Na melding van een garantieklacht heeft u een onderzoeksplicht. Deze heeft tot doel voldoende gegevens te verzamelen om de klacht te kunnen herstellen of gegrond af te wijzen.

Drempels als hoge onderzoekskosten (bijv. van onderzoeksbureaus) kunt u als bouwondernemer doorbreken door afspraken te maken met de koper over de kosten. Soms kan een onderzoek starten als er sprake is van een verdeling op kosten van ongelijk of op basis van 50-50%. Binnen de garantieregeling bestaat de mogelijkheid om achteraf een vast bedrag aan inspectiekosten in rekening te brengen als uit onderzoek blijkt dat de klacht niet onder de garantieverplichtingen valt. U leest hier meer over in de Garantie- en waarborgregeling (GWR) die van toepassing is. Als er gebouwd wordt onder de GWR Nieuwbouw 2016 vindt u de informatie in artikel 11.2.

Checklist onderzoeksplicht

  • Onderzoek de klacht grondig
  • Toets de klacht aan de garantievoorwaarden
  • Informeer de koper of u de klacht herstelt (en zo ja wanneer) of afwijst

Van belang bij geschillen

Het is goed om te weten dat bij geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage voor de Bouw altijd de informatie- en onderzoeksplicht wordt meegewogen. Ook bemiddelingen via Woningborg kunnen alleen plaatsvinden als u heeft voldaan aan deze criteria.

Meer informatie