Woningborg_AVG.png

Woningborg is klaar voor de AVG, u ook?

17 april 2018

25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dan hebben alle landen binnen de Europese Unie dezelfde privacyregels. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ongeacht de aard en omvang van een organisatie, zodra er persoonsgegevens worden verwerkt (zoals gegevens van personeel of van uw kopers), zal voldaan moeten worden aan de regels die vanuit de AVG worden gesteld.

Privacyrechten voor de consument

De AVG geeft consumenten nog sterkere privacyrechten, zoals het recht op vergetelheid, het recht op dataportabiliteit, recht op inzage, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering en recht op bezwaar. Daar tegenover staan meer verplichtingen voor persoonsgegevens verwerkende organisaties. Aangetoond moet kunnen worden dat de verwerking op de juiste wijze plaats vindt en dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. Bij overtreding kunnen de toezichthouders hoge boetes opleggen. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over het privacybeleid van Woningborg kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, mw. mr. L.M. van Suchtelen van de Haare.

Specifieke informatie over de AVG leest u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.