Invoering opleverdossier

26 februari 2021

Met de invoering van de Wkb zullen er verschillende wijzigingen worden doorgevoerd. Eén van deze wijzigingen is de invoering van het opleverdossier. De eis voor het opleverdossier komt voort uit artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek. 

Het artikel:

Artikel 7:757a

In geval van aanneming van een bouwwerk legt de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, bedoeld in artikel 758 lid 1, een dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval:

  1. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
  2. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Toepassing van Artikel 7:757a BW

Omdat deze bepaling geen onderdeel uitmaakt van een wettelijke overgangsregeling houdt dit in dat niet de datum van het sluiten van de overeenkomst bepalend is of het moment waarop de omgevingsvergunning is aangevraagd, maar is het moment van opleveren bepalend voor de wel of niet toepassing van artikel 7:757a BW.

Zoals het er nu naar uitziet, heeft te gelden dat, voor woningen, privé-gedeelten en gebouwen die op of na 01-01-2022 worden opgeleverd, artikel 7:757a BW toepassing vindt.

Artikel van regelend recht

Echter, omdat dit artikel van regelend recht is, kunt u alles opnemen tussen enerzijds “Het opleverdossier ex artikel 7:757a BW is niet van toepassing.” en anderzijds “Ter zake van het opleverdossier ex artikel 7:757a BW geldt de NPR 8092.”

Deze 2 uitersten zijn overigens beiden niet aan te raden. Aan te bevelen is datgene te benoemen dat u reeds nu al bij oplevering uitreikt.

Wanneer helemaal niets wordt opgenomen in het contract, geldt de inhoud van het wetsartikel zoals hierboven weergegeven.

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht