Woningborg garantie

Wat zijn de Woningborg-garantienormen?

Voor de eengezinshuizen en appartementen geldt dat deze voldoen aan de volgende eisen:

  • de Bouwbesluiteisen zoals van toepassing op de verstrekte omgevingsvergunning
  • de eisen van goed en deugdelijk werk. Onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden geschikt zijn voor het doel waarvoor het is bestemd.

Dit geldt voor de eengezinshuizen en bij appartementen voor zowel privé-gedeelte(n) als gemeenschappelijke gedeelten. En voor het schriftelijk met de bouwondernemer overeengekomen meerwerk.

Wat zijn de Woningborg-garantietermijnen?

Deze vindt u in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Over het algemeen bedraagt de garantietermijn 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.

Wanneer gaan de Woningborg-garantietermijnen in?

Drie maanden na oplevering gaan de garantietermijnen in. De reden is dat de (bouw)ondernemer contractueel 3 maanden de tijd krijgt om de tekortkomingen en gebreken die in het proces-verbaal van oplevering staan, te herstellen.

Wat is een ernstig gebrek?

Een gebrek is ernstig als het de hechtheid van de constructie of een belangrijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Hiervan wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer het dak op instorten staat en de woning daarmee niet meer bewoonbaar is.

Zijn de garantie- en waarborgrechten overdraagbaar?

Ja, de rechten gaan automatisch over op de volgende eigenaar, mits deze voldoet aan de definitie van garantiegerechtigde / verkrijger. Dit geldt als de woning wordt verkocht binnen 10 jaar en 3 maanden na oplevering.