Overeenkomst

Wat is het verschil tussen de diverse modelovereenkomsten van Woningborg?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • eengezinshuizen en appartementsrechten
  • verkoop van een woning met en verkoop zonder de grond

Koop-/aannemingsovereenkomst

Als dezelfde ondernemer niet alleen de woning verkoopt, maar ook de onderliggende grond, dan zult u met de ondernemer de model koop-/aannemingsovereenkomst sluiten. Hierbij bestaan 3 varianten: eigen grond, erfpacht (afgekocht) en erfpacht (niet afgekocht).

Aannemingsovereenkomst

De model aannemingsovereenkomst van Woningborg wordt gebruikt als de bij Woningborg ingeschreven ondernemer alleen de woning voor u gaat realiseren en niet ook de grond verkoopt. Voor de grond sluit u een aparte koopovereenkomst, die onlosmakelijk verbonden is met de aannemingsovereenkomst, met een andere partij (bijvoorbeeld de ontwikkelaar van het project of een gemeente), tenzij de grond al uw eigendom is (zoals bij individuele opdrachtbouw).

Koopovereenkomst

De model koopovereenkomst van Woningborg heeft geen betrekking op de verkoop van de grond zoals hiervoor bedoeld, maar op de situatie dat er sprake is van een gereedgekomen nieuwbouwkoopwoning die nog niet eerder bewoond is geweest.

De koper heeft de overeenkomst ondertekend, maar heeft zich bedacht. Kan hij er nog onderuit?

Als er een modelovereenkomst van Woningborg tussen u en de koper is gesloten, kan de koper om 3 mogelijkheden van de koop afzien:

  1. Bedenktijd
  2. Ontbindende voorwaarden
  3. Opschortende voorwaarden

Bedenktijd

In de overeenkomst is een bedenktijd van 1 kalenderweek opgenomen, te rekenen vanaf het moment dat de door u én de koper ondertekende overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Gedurende deze bedenktijd kan hij zonder opgaaf van redenen en zonder consequenties de overeenkomst ontbinden. De wijze van ontbinding kunt u nalezen in artikel 1 van uw overeenkomst en de nadere uitleg van artikel 1 in de bij uw overeenkomst behorende Algemene Toelichting.

Ontbindende voorwaarden

Is de bedenktijd verstreken, kan de koper alleen nog ontbinden op basis van één van de ontbindende voorwaarden uit uw overeenkomst voor zover hij daar (nog) rechtmatig een beroep op kunt doen. Ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het niet kunnen verkrijgen van een passende financiering of dat de afgifte van het Woningborg-certificaat is geweigerd.

Opschortende voorwaarden

Worden de opschortende voorwaarden niet tijdig vervuld, treedt de overeenkomst niet in werking. Eenvoudig gezegd: er geldt dan geen overeenkomst meer tussen partijen.