Garantietermijnen 2020 regeling

3 maanden na oplevering van de woning gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. Dit is niet het geval wanneer er 'een datumverklaring' is afgegeven. De garantietermijn gaat dan in op datum datumverklaring.

De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar. Voor ernstige gebreken die de constructie in gevaar brengen, is de termijn 10 jaar. Een aantal onderdelen van de woning kent een kortere garantietermijn of is uitgesloten van de regeling.

Als de Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020 van toepassing is, gelden onderstaande termijnen. 

Verkorte garantietermijnen of klachten die zijn uitgesloten van garantie

Beglazing

Uitgesloten (inclusief thermische breuk), tenzij er sprake is van een technisch onjuiste constructie. Voor de isolerende werking geldt voor isolatieglas een garantietermijn van 6 jaar.

Binnenriolering

De garantietermijn is 6 jaar, lopend tot 50 cm buiten de gevellijn.

Buitenriolering

De garantietermijn is 2 jaar, gerekend vanaf 50 cm buiten de gevellijn tot aan de erfgrens.

Dakbedekking

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief dakgoten.

Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen)

Uitgesloten, voor zover niet strijdig met de eis van goed en deugdelijk werk.

Extreme weerinvloeden

Uitgesloten, met uitzondering van de eis van goed en deugdelijk werk ten aanzien van de bouwkundige constructie. 

Hang- en sluitwerk

De garantietermijn is 1 jaar. Dit geldt ook voor bijbehorend mechanisme, tochtstrippen en/of –borstels, brievenbussen en postkasten behorend bij het huis, c.q. privé-gedeelte. 

Hekwerken (gemeenschappelijke gedeelten van appartementsgebouwen)

De garantietermijn is 2 jaar. Dit geldt voor (toegangs-)hekken, trap-, balkon- en galerijhekken, én voor garagedeuren en afsluitbomen.

Hoofddraagconstructie

De garantietermijn is 10 jaar. Dit geldt voor ernstig constructieve gebreken aan de fundering, het casco of de hoofddraagconstructie (instorting of dreigende instorting en onbewoonbaarheid).

Huistelefoon (videofoon), belinstallatie, deuropener en alarminstallatie

De garantietermijn is 6 maanden.

Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra)

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief loze leidingen en voorzieningen voor datacommunicatie.

Kitwerk

De garantietermijn bedraagt 6 jaar. Voor kitwerk zonder waterkerende functie geldt een termijn van 2 jaar.

Kromtrekken deuren en ramen

De garantietermijn is 1 jaar. Deze gaat 1 jaar na ingangsdatum van de algemene garantietermijn in. Voor hinderlijke gevolgen geldt een termijn van 6 jaar.

Lekkages

De garantietermijn is 6 jaar, inclusief gevolgschade die onvermijdbaar is, met een oorzakelijk verband.

Liften

De garantietermijn bedraagt 2 jaar als noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. Is dat niet het geval, zijn liften uitgesloten.

(Mechanische) beschadigingen

Uitgesloten.

Sanitair

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief bevestigingsmiddelen.

Scheuren

Uitgesloten zijn geringe scheuren die het gevolg zijn van droog- of verhardingskrimp of invloed van buitenaf, of van normale zetting van het huis c.q. gebouw. Tenzij deze afbreuk doen aan de degelijkheid van de constructie: de scheurwijdte is meer dan 0,5 mm, scheuren zijn op oneigenlijke plaatsen en als het materiaal afbrokkelt. In dat geval is de garantie 6 jaar, inclusief gevolgschade.

Schilderwerk

De garantietermijn is 1 jaar, inclusief silicaatverf op metsel- en betonwerk (keim). Wanneer de oorzaak bouwkundig is, geldt 6 jaar garantie.

Stormschade

Uitgesloten. Dit is schade door wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 14 m/s.

Van buiten komend onheil

Japanse Duizendknoop, zilvervisjes, slakken die kit opeten, etc.: uitgesloten.

Vloerafwerking

Garantietermijn is 2 jaar als de vloerafwerking is aangebracht op een constructief met het Huis, het privé-gedeelte verbonden buitenruimte. Anders uitgesloten.

Ventilatie (natuurlijk en mechanisch)

De garantietermijn is 2 jaar, inclusief ventilatieroosters.

Voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin)

Uitgesloten, behalve onderdelen die constructief met het huis c.q. het gebouw verbonden zijn. In dat geval geldt 6 jaar garantie. De 6-jaarstermijn geldt ook voor op zichzelf en op hetzelfde erf staande opstallen (bergingen, garages en carports).

Meer weten